စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဝယ္ယူအသုံးျပဳသူမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဤမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ DMM က ကမ္းလွမ္းသည့္ ဝယ္သူ၏မွတ္ပုံတင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ သုံးစြဲရန္ ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ မိုဘိုင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွု (ဤမွေနာက္တြင္ “ဝန္ေဆာင္မွု” ဟုရည္ညႊန္းမည္) ၏ အက်ိဳးျပဳမွုမ်ားအေပၚ ဝယ္ယူအသုံးျပဳသူမ်ား (ဤမွေနာက္တြင္ “ဝယ္သူ” ဟု ရည္ညႊန္းမည္) ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္လ္ေငြေၾကး ျမန္မာ လီမီတက္ (ဤမွေနာက္တြင္ “DMM”ဟုရည္ညႊန္းမည္) တို႔အၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
၁. စကားရပ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ- အခါအားေလ်ာ္စြာ DMM က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အခေၾကးေငြဇယားႏွင့္အတူ ဤမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။

CBM ဆိုသည္မွာ- ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဗဟိုဘဏ္ကို ဆိုလိုသည္။
ဝယ္သူ ဆိုသည္မွာ- ၀န္ေဆာင္မွု၏ အက်ိဳးျပဳမွုမ်ားကို ရယူရန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ဤမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာသူ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ရယူအသုံးျပဳေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ သီးျခား ရပ္တည္ ေနေသာသူကို ဆိုလိုသည္။

DMM ဆိုသည္မွာ- ဒီဂ်စ္တယ္လ္ေငြေၾကး ျမန္မာ လီမီတက္ကို ဆိုလိုသည္။
အခေၾကးေငြ ဆိုသည္မွာ- DMM က ထုတ္ေဝေသာ အခေၾကးေငြဇယားတြင္ ပါရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ က်သင့္ေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္ က်သင့္ေငြ အားလုံးပါဝင္သည္။
အဆင့္-၁ ေငြစာရင္း ဆိုသည္မွာ- ဝယ္သူအား စိစစ္အတည္ျပဳရန္ မလိုေသာ ဝယ္သူ၏ ေငြစာရင္း ပုံစံ တစ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
အဆင့္-၂ ေငြစာရင္း ဆိုသည္မွာ- ဝဝ္သူအား စိစစ္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ဝယ္သူ၏ ေငြစာရင္းကို ဆိုလိုသည္။
မိုဘိုင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွု ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္း ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မွု ေငြစာရင္း (MFS Account) ဆိုသည္မွာ- ဝန္ေဆာင္မွုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ DMMက ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားနိုင္သည့္ တန္ဘိုးတစ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။
MSISDN ဆိုသည္မွာ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္း စခန္း အသင္းဝင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္နံပတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းသည္ မိုဘိုင္း ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတစ္ခုျဖင့္ ဝယ္သူအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိေစရန္ အသုံးျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နံပတ္ျဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းဝန္ေဆာင္မွုေပးသူ ဆိုသည္မွာ- DMMႏွင့္ ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ဝယ္သူက အသုံးျပဳရမည့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မွု ပံ့ပိုးေပးျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။
မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မွု/ Over-The-Counter (OTC) မွတ္ပုံတင္မထားဘဲ ဝယ္ယူအသုံးျပဳနိုင္မွု ဆိုသည္မွာ- DMM က ဝယ္သူ၏မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
PIN သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အေထာက္အထားနံပတ္ ဆိုသည္မွာ- ထိုဝန္ေဆာင္မွုကို ရယူေသာအခါ ဝယ္သူမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အသုံးျပဳသည့္ စာဝွက္ သေကၤတ ၄-လုံးကို ဆိုလိုသည္။
POS/ေအးဂ်င့္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာ/ေအးဂ်င့္ ဆိုသည္မွာ- DMM ၏ ကိုယ္စား ဝယ္သူသို႔ တိုက္ရိုက္ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္ DMMႏွင့္ ေအဂ်င္စီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုဆိုလိုသည္။
အခေၾကးေငြဇယား ဆိုသည္မွာ- DMM, POS/ေအးဂ်င့္ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားက လူအမ်ားသုံးစြဲနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုကို ဝယ္သူက အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ေပးရမည့္ အခေၾကးေငြစာရင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဝန္ေဆာင္မွု ဆိုသည္မွာ- မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ဆိုလိုၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ electronic terminals အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေႂကြးလက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္ မိုဘိုင္းနည္းပညာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းမွတဆင့္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ဆိုလိုသည္။SIM ဆိုသည္မွာ- အသင္းဝင္မ်ား၏ အေထာက္အထားဆိုင္ရာ သီးျခားယူနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ မိုဘိုင္းကြန္ယက္အေပၚ အသင္းဝင္တစ္ဦးက စစ္မွန္ေၾကာင္္းသက္ေသျပရန္ အသုံးျပဳသည့္ ေသးငယ္သည့္ တုံကင္ျပား microchip စက္ကရိယာေလးကို ဆိုလိုသည္။လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတ ဆိုသည္မွာ– လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဝယ္သူကေရြးခ်ယ္ထားေသာ သီးသန္႔နံပတ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စစ္မွန္ေၾကာင္းသက္ေသ ျပရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္အရာ ျဖစ္သည္။
ဆိပ္ကမ္းအျပင္သို႔ (Port Out) ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ တာဝန္ခံတစ္ဦးႏွင့္ အျခားမိုဘိုင္းကြန္ယက္ တာဝန္ခံတစ္ဦးသို႔ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ မိုဘိုင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ မိုဘိုင္းနံပတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၂။ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳျခင္း
၂-၁။ ဝယ္သူ၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
(က). အဆင့္-၁ ေငြစာရင္း- ဝယ္သူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားရန္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မလိုဘဲ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳရန္ အဆင့္-၁ ေငြစာရင္းကို ဖြင့္နိုင္သည္။
(ခ). အဆင့္-၂ ေငြစာရင္း- ဝယ္သူသည္ DMM and CBM က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ရန္မွုမ်ားႏွင့္အညီ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို လုံေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ကို ေက်နပ္ေအာင္ ျပသရန္ DMM သို႔ တင္ျပရမည္။
(ဂ). ေကာင္တာမွ ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား – ဝယ္သူက DMM and CBM က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ရန္မွုမ်ား ႏွင့္အညီ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို လုံေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ေက်နပ္ေအာင္ ျပသ၍ ဝယ္သူ၏ MSISDNက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေကာင္တာမွ ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးခ်နိုင္ပါသည္။
(ဃ). ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား အားလုံး သို႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕တဝက္ကို ရရွိရန္ အလို႔ငွာ- ဝယ္သူသည္ active အသုံးျပဳ၍ရေသာ တယ္လီေနာ မိုဘိုင္းဖုန္း SIM ကဒ္ တစ္ခု ရွိရမည္။

၂.၂။ ဝယ္သူက မွတ္ပုံတင္ျခင္း။
(က). မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုသည္မွာ- ခြင့္ျပဳထားေသာ POS / ေအးဂ်င့္လိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ရမည္။
(ခ). ဝယ္သူက မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ MFS ေငြစာရင္းမွတဆင့္ ေတာင္းခံမွုမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိရန္ အလို႔ငွာ မွတ္ပုံတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ PIN နံပတ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(ဂ). ဝယ္သူသည္ ေတာင္းခံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ MFS ေငြစာရင္းတြင္ လုံေလာက္ေသာ credit အေႂကြးဝယ္ခြင့္ေငြရွိရမည္။
(ဃ). ဝယ္သူသည္ လုံေလာက္ေသာ အေႂကြးဝယ္ခြင့္ SIM ကဒ္ ကို ထိမ္းသိန္းထားရမည္။

၂-၃။ ဝယ္သူ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား
(က). ဝယ္သူသည္ ၄င္း၏ PIN နံပတ္ကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ႏွင့္ POS/ေအးဂ်င့္ သို႔မဟုတ္ DMM ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားမည္သူ႔ကိုမၽွ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမျပဳရ။
(ခ). လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အသုံးျပဳသည့္အခါ ဝယ္သူသည္ ၄င္း၏လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လက္ခံရန္ ရည္ရြယ္သူ တစ္ဦးတည္းထံ ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္။ ဝယ္သူသည္ POS/ ေအးဂ်င့္မ်ား အပါအဝင္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လက္ခံသူမွတပါး အျခားသူတစ္ဦးဦးထံ လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမျပဳရ။
(ဂ) ဝယ္သူသည္ အကယ္၍ ၄င္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ SIM ကဒ္ အား အခိုးခံရပါက SIM ကဒ္ေပၚတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ MFS ေငြစာရင္းအား ပိတ္ပစ္ရန္အလို႔ငွာ DMM သို႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ MFS ေငြစာရင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေရာက္ရေသာ စက္ယႏၲယားျဖစ္ပါသည္။ MFS ေငြစာရင္းအား ပိတ္ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွုအား ဆိုင္းငံ့ထားမည့္အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကာကြယ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ). အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဝယ္သူ၏ PIN နံပတ္အားရရွိၿပီး၊ ဝယ္သူ၏SIMကဒ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ MFS ေငြစာရင္းအား ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳနိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါက ၄င္းကို ထိုပုဂၢိဳလ္က MFS ေငြစာရင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ဝယ္သူကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ အခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္က ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။
(င). ဝယ္သူသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ ၄င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳခြင့္ကို DMM ၏ အတိအလင္း ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ အျခားသူအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ ေပးအပ္ျခင္း၊ လႊဲအပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳနိုင္ပါ။
(စ). ဝယ္သူသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မွုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အပါအဝင္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မွု၊ တရားမဝင္ေသာ လိမ္လည္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မွုဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးမျပဳရ။
(ဆ). ဝယ္သူသည္ ၄င္း၏ MFS ေငြစာရင္းႏွင့္အတူ သို႔မဟုတ္ MFS ေငြစာရင္းအား ရပ္စဲျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ MFS ေငြစာရင္းတြင္ရွိေသာ ေငြမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေငြလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႂကြးမီ ေပးဆပ္ျခင္း/ ေရြးႏုတ္ျခင္း ျပဳခြင့္ရွိသည္။

၂-၄။ MFS ေငြစာရင္း၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား
(က). ဝယ္သူသည္ MFS မိုဘိုင္းေငြစာရင္း ဖြင့္ေနစဥ္အတြင္း (Port Out) လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ MFS မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေျခအေနအရ Port Out လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက အပိတ္ခံရနိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။
(ခ). MSISDN ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ MSISDN ရပ္စဲျခင္းအတြက္ မည္သည့္ ေတာင္းဆိုမွုမ်ားကိုမဆိိုု ခြင့္မျပဳပါ။ အဆိုပါ MSISDN မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေျခအေနအရ မိုဘိုင္း MSISDNေငြစာရင္း ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ MSISDN ရပ္စဲျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုပါက အပိတ္ခံရနိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။
(ဂ). MSISDNအတြက္ မည္သူမၽွ ပိုင္ဆိုင္မွု ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ MFS မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေျခအေနအရ ပိုင္ဆိုင္မွု ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုပါက အပိတ္ခံရနိုင္ဘြယ္ ရွိပါသည္။
(ဃ). မည္သည့္ MSISDNအတြက္မဆို SIM ကဒ္ အစားထိုးအသုံးျပဳပါက ေငြစာရင္း၏ PIN နံပတ္ကို ေျပာင္းလဲရမည္။ ဝယ္သူသည္ Call Center သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ၄င္း၏ ေငြစာရင္းကို အသုံးမျပဳမီ ယင္းသို႔ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ PIN နံပတ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။

၂-၅။ တိုင္တန္းမွုမ်ားအား ယာယီ သိမ္းဆည္းထားျခင္း။

(က). ဝယ္သူသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ ေပးထားေသာ DMM hotline ကို ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး DMM ကို အသိေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ယာယီ သိမ္းဆည္းထားနိုင္သည္။ DMM က တိုင္တန္းမွုကို စုံစမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္လုပ္ရက္ (၅)ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးရမည္။ အကယ္၍ တိုင္တန္းမွုကို (၅)ရက္အတြင္း မေျဖရွင္းနိုင္ပါက ဝယ္သူအား အေၾကာင္းၾကားၿပီး၊ တစ္ဆက္တည္းေနာက္ထပ္ (၁၀)ရက္အတြင္း အတူတူ ေျဖရွင္းရမည္။
(ခ). တိုင္တန္းမွု တစ္ခု၏ ကိုးကား နံပတ္ႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝယ္သူသို႔ တိုင္တန္းမွုကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ တိုးတက္မွုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၄င္းကိုယ္တိုင္သိရွိနိုင္ရန္ ေပးရမည္။
(ဂ). အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ တိုင္တန္းမွုအား ေျဖရွင္းေပးျခင္းကို မေက်နပ္ပါက ဝယ္သူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ DMM ၏ အႀကီးတန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တိုင္တန္းနိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂-၆။ မိုဘိုင္း ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို လိမ္လည္ျခင္း။
(က). အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ ၄င္း၏ MFS ေငြစာရင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ ပတ္သက္သည့္ လိမ္လည္မွု၏ သားေကာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ျဖစ္နိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိပါက ဝယ္သူသည္ ထိုကိစၥကို အနီးဆုံး POS/ ေအးဂ်င့္ မွတဆင့္ DMM သို႔ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ ခံရမည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ႏုတ္ျဖင့္ DMM hotline သို႔လည္းေကာင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖင့္ လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရမည္။
(ခ). ဝယ္သူသည္ စြပ္စြဲထားသည့္ လိမ္လည္မွုအစီရင္ခံစာ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို DMM ႏွင့္အတူ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ) စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအေပၚ DMM ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဝယ္သူဘက္မွ အမွား သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မွု မရွိဘဲ လိမ္လည္မွုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ထို႔ျပင္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ DMM က ေပးထားေသာ လုံျခဳံမွုႏွင့္ လုံျခဳံမွု အစီအမံမ်ားကို လိုက္နာခဲ့ေသာ္လည္း လိမ္လည္မွုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက DMM သည္ ထိုလိမ္လည္မွုေၾကာင့္ ဝယ္သူခံစားရသည့္ ဆုံးရွုံးမွုမ်ားကို ျပန္အမ္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားနိုင္သည္။
(ဃ). ဝယ္သူသည္ DMM သို႔ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလုံးကို ေပးရမည္။ ယင္းသည္ DMM က လိမ္လည္မွုမ်ား၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မွု သိုူ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မွုအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု အား ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဝယ္သူက သေဘာတူရမည္မွာ DMM သည္ ၄င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္လုပ္ငန္း ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ တရား႐ုံး တြင္ ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္သည္။

၂-၇။ DMM ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား။
(က). DMM သည္ ဝယ္သူအား ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္ႏွင့္ DMM ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွု ကို ေက်ာ္လြန္၍ နည္းပညာ အခက္အခဲရွိသည့္ အခါမွတပါး ယင္းဝန္ေဆာင္မွုကို အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိနိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။
(ခ). DMM သည္ ေအာက္ပါ အပိုဒ္-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္အညီ MFS ေငြစာရင္းကို ဆိုင္းငံံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ျပဳနိုင္သည္။
(ဂ). DMM သည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းကို ခ်ိန္ညႇိ၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
(ဃ). DMM သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ဝန္ေဆာင္မွု ကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္နိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မွု သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲ ျခင္း ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလအတြင္း ဝယ္သူသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အကယ္၍ ဝယ္သူက ယင္းေျပာင္းလဲေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာမတူပါက ယင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း ကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မွုကို ရပ္စဲနိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း DMMက အေၾကာင္းၾကားစာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း(၃၀) အတြင္း ဝန္ေဆာင္မွုကို ဆက္လက္ အသုံးျပဳေနပါက သို႔မဟုတ္ ဝယ္သူသည္ ဝန္ေဆာင္မွုကို ရပ္စဲရန္ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရက္(၃၀) အတြင္း DMM သို႔ အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက DMM သည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မွု သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ဝယ္သူက ဖတ္ရွု သေဘာတူ လိုက္နာမည္ဟု မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။
(င). DMM က အဆိုပါ SMS တိက်မွုရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ SMS ေရာက္ရွိေၾကာင္း အာမခံရန္ မလိုဘဲ ဝယ္သူထံ အခါအားေလ်ာ္စြာ SMS သတင္းတို ေပးပို႔ၿပီး ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ DMM သည္ ဝယ္သူကို ဆက္သြယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ နံပတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ရမည္။ DMM သည္ အဆိုပါ SMS ကို ဝယ္သူက လက္ခံရန္ ႀကံ့ၾကာမွု သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မွု မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဝယ္သူခံစားရသည့္ မည္သည့္ ဆုံးရွုံးမွု စရိတ္စက ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို မဆို DMM က တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
(စ).ဝန္ေဆာင္မွု ေပးျခင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရာတြင္ DMM က မည္သည့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အာမခံျခင္းကိုမၽွ ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

၂-၈။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွု မွတ္တမ္းမ်ား
(က) ေတာင္းဆိုမွုအေပၚ မူတည္၍ DMMက အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းမွုပုံစံ (hard copy formats) ကို ေနာက္ဆုံး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွု မွတ္တမ္းမ်ားကို ဝယ္သူသို႔ ေပးရမည္။ ဝယ္သူသည္ DMM hotline သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းကို ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။ DMM သည္ ထိုမွတ္တမ္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံခြင့္ ရွိသည္။

၃။ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ အျခား စရိတ္မ်ား။
၃-၁။ DMMသည္ POS/ ေအးဂ်င့္ တည္ေနရာႏွင့္ DMM website တြင္ လူသိရွင္ၾကား ရရွိနိုင္ေသာ အခေၾကးေငြ ဇယားႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံရမည္။
၃-၂။ DMM သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အခေၾကးေငြကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။
၃-၃။ ဝယ္သူ၏ ေငြစာရင္းအတြက္ အျခားေသာ Network Service Provider ဝန္ေဆာင္မွု ေပးသည့္ ကြန္ယက္မ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ မည္သည့္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးကိုမဆို ေကာက္ခံနိုင္သည္။

၄။ ဝန္ေဆာင္မွုရပ္စဲျခင္း
၄-၁။ DMM သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝယ္သူက အသုံးျပဳေနေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။
(က).ဝယ္သူသည္ ဤစာခ်ဳပ္အရ ၄င္း၏အာမခံမွုမ်ားအပါအဝင္ ဤစာခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လၽွင္
(ခ). ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းသည္ ၃ႏွစ္ ကာလတိုင္ ကိန္းေသျဖစ္ေနလၽွင္
(ဂ). ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂-၆ အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းခံရလၽွင္။
၄-၂။ အပိုဒ္၄-၁ အရ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းျပဳပါက DMM သည္ SMSျဖင့္/ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ဝယ္သူသို႔ နို႔တစ္ ေပးရမည္။ အပိုဒ္ ၂-၆ အရ လိမ္လည္မွု သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲပါက DMM သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားေပးျခင္းကို ရပ္စဲျခင္းအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အရ ရရွိနိုင္ေသာ အျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ ကုစားခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးခြင့္ရွိသည္။
(က). ဝယ္သူသည္ ဤစာခ်ဳပ္အရ ၄င္း၏အာမခံမွုမ်ားအပါအဝင္ ဤစာခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လၽွင္
(ခ). ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းသည္ ၃ႏွစ္ ကာလတိုင္ ကိန္းေသျဖစ္ေနလၽွင္
(ဂ). ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂-၆ အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းခံရလၽွင္။
၄-၃။ ဝယ္သူသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို POS / ေအးဂ်င့္ မွတဆင့္ စာျဖင့္ေရးသားေသာ နို႔တစ္စာေပးပို႔ၿပီး သို႔မဟုတ္ DMM hotline ကို ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး၊ DMM က ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မွု ကို ရပ္စဲနိုင္သည္။
၄-၄။ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ဝယ္သူက ေပးေဆာင္ရမည့္ အခေၾကးေငြအားလုံးႏွင့္ ယင္း၏ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနမည္။ DMM သည္ ၄င္းႏွင့္အတူ ဝယ္သူမ်ားက မေပးေခ်ရေသးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခမ်ားႏွင့္ ဝယ္သူကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အျခား ေငြစာရင္းမ်ားမွ အခေၾကးေငြမ်ားကို ခုႏွိမ္ခြင့္ရွိသည္။

၅။ ေငြစာရင္းကို ျပန္အမ္းျခင္း
၅-၁။ ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းသည္ ရပ္စဲခံရပါက သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္၄-၁ ႏွင့္အညီ ဆိုင္းငံ့ခံရပါက ဝယ္သူသည္ စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္၍ အဆိုပါ ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းခံရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း၏ MFS ေငြစာရင္းကို ျပန္အမ္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။
၅-၂။ အပိုဒ္ ၆-၁ တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ MFS ေငြစာရင္း ျပန္အမ္းျခင္းကို ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ DMM က ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး၊ အမွုတစ္ခုခ်င္းစီ ကို ခြင့္ျပဳေပးနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အပိုဒ္-၄အရ ရပ္စဲရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္လက္မတည္ရွိေတာ့ပါ။

၆။ ဝယ္သူ၏ တာဝန္မ်ား
၆-၁။ ဝယ္သူသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ PIN နံပတ္ သို႔မဟုတ္ လ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတကို အသုံးျပဳၿပီး၊ ဝယ္သူ၏ MFS ေငြစာရင္းမွ ႏုတ္ယူခဲ့လၽွင္ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာေငြသြင္းေငြထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ DMM ၏အမွား သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာေပါ့ဆမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမျပနိုင္ခဲ့လၽွင္ ဝယ္သူသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာေငြသြင္းေငြထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။
၆-၂။ ဝယ္သူသည္ ၄င္းကိုယ္ပိုင္ စြန္႔စားမွုျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ၿပီး DMM ၏အမွား သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာေပါ့ဆမွုေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆုံးရွုံးမွု သို႔မဟုတ္ နစ္နာမွု ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္လၽွင္ DMM က အဆိုပါ ဆုံးရွုံးမွု သို႔မဟုတ္ နစ္နာမွုအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။
၆-၃။ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳၿပီး ဝယ္ယူေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား (သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔ကို အျခားသူက သက္ဆိုင္ရာ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးသည့္ ကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ယင္း၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ) ထို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ဝယ္သူႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မွုေပးသည့္ ကြန္ယက္ၾကား တည္ရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အစားမထိုးနိုင္ပါ။
ဝယ္သူသည္ ၄င္း၏ MSF ေငြစာရင္းအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံသူအား မွတ္ပုံတင္ရန္ လာေသာအခါ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ DMM သည္ ဝယ္သူက ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြေပးေခ်ရာတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံသူအား မွားယြင္းျပဳလုပ္မွုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရွုံးမွု သို႔မဟုတ္ နစ္နာမွုအတြက္ တာဝန္ယူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
DMM သည္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လက္ခံသူမ်ား၏ သက္ေသခံကတ္ျပား/ အေထာက္အထားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ တာဝန္မရွိပါ။ DMM သည္ ဝယ္သူမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ မမွန္ကန္ေသာ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ မရနိုင္ပါ။
DMM သည္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဝယ္သူက ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးရန္ အတြက္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။
ေငြလက္ခံသူကို ေပးေသာ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားကို အတည္ျပဳသည့္ နို႔တစ္စာသည္ ေငြလက္ခံသူက ထိုေငြကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းခိုင္လုံေစျခင္း မရွိပါ။
DMM သည္ မည္သည့္တာဝန္ယူမွုကိုမၽွ လက္မခံပါ။ ထို႔ျပင္ ဝယ္သူသည္ ဝန္ေဆာင္မွုကို အသုံးျပဳရာမွ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ DMM က ဝန္ေဆာင္မွုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အီးေမလ္း ၊ SMS သို႔မဟုတ္ အျခား အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ သတင္းေပးပို႔ျခင္း ျပဳရာတြင္ ႀကံ့ၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝယ္သူ သို႔မဟုတ္ အျခားသူ ခံစားရေသာ မည္သည့္ဆုံးရွုံးမွု ကုန္က်စရိတ္၊ ဥပေဒအရ ေတာင္းခံမွု သို႔မဟုတ္ နစ္နာမွု ကိုမၽွ DMM က ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္မယူပါ။
DMM က ဝန္ေဆာင္မွုကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၏ တိက်မွု၊ ျပည့္စုံမွုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းကို အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ သေဘာသက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမွု သို႔မဟုတ္ အာမခံမွုကိုမၽွ မျပဳလုပ္ပါ။
၆-၅။ ဝယ္သူသည္ စားသုံးသူတစ္ဦးကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ၄င္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

၇။ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ တည္ရွိမွု
DMM သည္ ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္-
၇-၁။ ဝယ္သူက ကၽြန္ုပ္တို႔ထံ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား၊ ေပးပို႔ေသာ အီးေမလ္းမ်ား၊ စာသားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအပါအဝင္ ဝယ္သူ၏ ေငြစာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဝယ္သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊
၇-၂။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ လုံျခဳံေရးကြန္ယက္၏အရည္အေသြးကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၊ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ IT နည္းပညာစနစ္ကို ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္း
၇-၃။ ဝယ္သူ ေပးပို႔ လက္ခံသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား၊ သတင္းပို႔ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း ထိုဆက္သြယ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဝယ္သူတည္ရွိေသာေနရာ၊ အလားတူ ဝယ္သူ၏ (browsing history) ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ကြန္ယက္ လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကြန္ယက္ကို အသုံးျပဳမွုမ်ားအား စိစစ္ျခင္း၊
၇-၄။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒအရ လိုအပ္ပါက ရဲႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊
၇-၅။ DMM ၏ မိခင္ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အတြက္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မွုေပးသည့္သူမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း။
၇-၆။ ဝယ္သူက မကန္႔ကြက္လၽွင္ ေဈးကြက္ သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဝယ္သူအား ဆက္သြယ္ျခင္း။ ဤသတင္းမ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေဈးကြက္သတင္းမ်ားပါဝင္နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဝယ္သူ၏ သတင္းမ်ားကို တာဝန္ယူလြႊဲေျပာင္းေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ DMM ထံမွ ေဈးကြက္သတင္းကို လက္မခံလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကြန္ယက္ သို႔မဟုတ္ နံပတ္ -၉၀၀ သို႔မဟုတ္ ၀၉၇၉၀၀၀၉၀၀၀ သို႔ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ ဝယ္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြန္ုပ္တို႔အသုံးျပဳပုံကို ပိုမို အေသးစိတ္ သိလိုပါက ကၽြန္ုပ္တို႔၏ website ကြန္ယက္ေပၚတြင္ privacy မူဝါဒကို ဖတ္ရွုပါ။

၈။ အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၈-၁။ DMMသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္း လႊဲအပ္ျခင္း ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၈-၂။ ဤေနရာတြင္ ပါရွိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္ စာခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ဖက္ဖက္၏ ပ်က္ကြက္မွု သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးမွု သို႔မဟုတ္ ဤေနရာတြင္ ပါရွိေသာ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို စာခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ဖက္ဖက္က မသိရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူညီျခင္းသည္ ထိုေနရာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္သည္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ အာဏာကို တစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း က်င့္သုံးျခင္းသည္ ဤေနရာတြင္ ပါရွိေသာ အျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းမွ ဖယ္ထုတ္သည္ဟု မမွတ္ယူရ။
၈-၃။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ရမည္။

 

-ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး ျမန္မာ
E-mail ကို – care@wavemoney.com.mm
Hotline – 900 သို႔မဟုတ္ 9790009000