စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

ဤ မွတ္ပံုတင္  သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ မန္းနီးျမန္မာ (ဤမွေနာက္တြင္ DMM ဟု ရည္္ညႊန္းမည္) နွင့္ အသံုးျပဳသူတို ့ အႀကား ဒီဂ်စ္တယ္ မန္းနီးျမန္မာဧ။္ မိုဘိုင္းေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဤမွေနာက္တြင္         ဝန္ေဆာင္မႈ ဟု ရည္ညႊန္းမည္) ကို အသံုးျပဳသူမွ ရယူ အသံုးျပဳရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) အသံုးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္၊၊

 

စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁၊         စကားရပ္မ်ား အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

 • ေငြစာရင္းအေကာင့္ ဆိုသည္မွာ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္အညီ အသံုးျပဳသူရယူပိုင္ဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည့္ မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းအေကာင့္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
 • တက္ႀကြအသံုးျပဳသူ ဆိုသည္မွာ ရက္(၉၀)အတြင္း အနည္း ဆံုးေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသည့္ ေငြစာရင္းအေကာင္ ့တစ္ခုျဖစ္သည္။
 • သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္မန္းနီးျမန္မာ (DMM) မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အခေႀကးေငြႏႈန္းထား ဇယား ပူးတြဲပါရိွသည့္ ဤမွတ္ပံုတင္ သေဘာတူညီခ်က္ ကိုဆိုလိုသည္။ 
 • CBM ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိူင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ကိုဆိုလိုသည္္။
 • အသံုးျပဳသူ ဆိုသည္မွာ ေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရယူအသံုးျပဳရန္ ထိုက္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ ျဖစ္ေစ၊ သို ့့မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုသည့္ ဝန္ေဆာင္ မႈ ကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို ့မဟုတ္ ဥပေဒ အရ အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရသည္ ့အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခု ကိုဆိုလိုသည္။
 • DMM ဆိုသည္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္မန္းနီး ျမန္မာ ကိုဆိုလိုသည္။
 • ျငိမ္သက္ေနေသာ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ဆိုသည္မွာ တဆက္တည္း တစ္ဆယ့္နွစ္ (၁၂) လ ကာလအတြင္း မည္သည္ ့ေဆာင္ရြက္မႈ မွ မျပဳလုပ္ေသာ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကိုဆိုလိုသည္။
 • ဝန္ေဆာင္ခ ဆိုသည္မွာ DMM မွ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္သည့္ အခေႀကးေငြ ႏႈန္းထားဇယား တြင္ ပါရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခေႀကးေငြ နွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ အားလံုးပါဝင္သည္။
 • လႈပ္ရွားမႈမရိွေသာ ေငြစာရင္း ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူမွ အနည္းဆံုး ရက္ (၉၀) အတြင္း မည္သည့္ ေငြေႀကးလႊဲေျပာင္းမႈ မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသာ ေငြစာရင္း အေကာင့္ကို ဆိုလိုသည္။
 • မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္း ေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ DMM က မိုဘိုင္း ေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အလို ့ဌာ ေငြေႀကး တန္ဖိုး တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳသူ အတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ေငြစာရင္း  အေကာင္ ့ျဖစ္သည္။
 • MSISDN ဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္း စခန္း အသံုးျပဳသူမ်ားဧ။္ လမ္းညြန္ နံပါတ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ နံပါတ္သည္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳသူ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို သိေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နံပါတ္ ျဖစ္သည္။
 • ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူ မွ DMM နွင့္ မိုဘိုင္းေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး နွင့္ အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူကို ဆိုလိုသည္။
 • မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုပဲ ရယူနိုင္သည္ ့ဝန္ေဆာင္မႈ (သို ့မဟုတ္) ေကာင္တာ မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ရန္ မလ္ိုအပ္ပဲ ရယူ နိုင္သည့္ DMM မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
 • PIN (သို့မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားနံပါတ္ ဆိုသည္မွာ ေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသူ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို မွန္ကန္ေႀကာင္း သက္ေသျပရန္အသံုးျပဳသည့္ ဂဏန္းေလးလံုး ပါသည့္ ကုဒ္ နံပါတ္ ျဖစ္သည္။
 • POS/ကိုယ္စားလွယ္ (သို ့မဟုတ္) အေရာင္းေနရာ/ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသည္မွာ DMM နွင့္ ေအဂ်င္စီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳဳပ္ဆို၍ DMM ကိုယ္စား ေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ တိုက္ရိုက္လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို ့မဟုတ္ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုကို ဆိုလိုသည္။
 • အခေႀကးေငြႏႈန္းထား ဇယား ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူမွ ေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ DMM ၊ POS/ကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ ျဖန္ခ်ိသူမ်ား မွ အမ်ားသိရန္ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခေႀကးေငြ ႏႈန္းထား စာရင္း ကိုဆိုလိုသည္။
 • ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုဆိုလိုျပီး၊ အထူးသျဖင္ ့ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ား နွင့္ အေႀကြး တုိကင္လက္မွတ္မ်ား အပါအဝင္ မိုဘိုင္းနည္းပညာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသံုးျပဳ ၍ ေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုဆိုလိုသည္။
 • SIM ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းကြန္ရက္တြင္ အသံုးျပဳသူ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို မွန္ကန္ေႀကာင္း အေထာက္အထား တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ မိုက္ခရို ျခစ္ျပား ဆင္းကဒ္ တစ္ခုကို ဆိုလိုသည္။
 • လွ်ိဳ ့ဝွက္နံပါတ္ ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူ မွ ေငြထုတ္ယူခြင့္ ရရိွသူ ထံသို ့ ေကာင္တာ မွတစ္ဆင့္ ေငြ ထုတ္ယူနိုင္ရန္ လ်ွိဳ  ့ဝွက္ေပးပို ့ေသာ ဂဏန္း ေျခာက္လံုး ပါရိွသည့္ လ်ွိဳ ဝွက္နံပါတ္ ျဖစ္သည္။
 • Port Out ဆိုသည္မွာ  မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား မွ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာ တစ္ခု မွ အျခား တစ္ခုသို ့ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ၄င္းတို ့ဧ။္ မိုဘိုင္း တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳရန္ ရယူထားျခင္း ကိုဆိုလိုသည္။

 

၂.          ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳျခင္း

၂.၁       အသံုးျပဳသူ မွန္ကန္ေႀကာင္း အေထာက္အထားနွင့္ လိုက္နာ ရမည့္အခ်က္မ်ား

က.       အဆင့္ ၁ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို ေကာင္တာ မွတစ္ဆင့္ ေငြေႀကးဝန္ဆာင္မႈ အတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အသံုးျပဳသူသည္ အဆိုပါ ေငြစာရင္းအေကာင့္ အတြက္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း မ်ားကို ျပသရန္လ္ိုအပ္မည္္ ျဖစ္ျပီး (DMM နွင့္ CBM တို ့ဧ။္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တင္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္) ။

ခ.         အဆင့္ ၂ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို အသံုးျပဳလိုသူသည္ DMM နွင့္ CBM တို ့ဧ။္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို DMM သို ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထား အေနျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။

ဂ.         ေကာင္တာမွတစ္ဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုအသံုးျပဳ လိုသူသည္ DMM နွင့္ CBM တို ့ဧ။္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို DMM သို ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထား အေနျဖင့္ တင္သြင္း၍ ၄င္း ဧ။္ MSISDN နံပါတ္ ျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။ .

ဃ.       အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုတည္း ကို ျဖစ္ေစ သို ့မဟုတ္ အားလံုး ကို ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ မိုိုဘိုင္းဆင္းကဒ္ တစ္ခု ရိွရမည္။

 

၂.၂        မွတ္ပံုတင္ျခင္း

က.       အသံုးျပဳသူသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွသူ POS/ကိုယ္စားလွယ္ မွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ  မွတ္ပံုတင္ ရမည္။

ခ.         အသံုးျပဳသူသည္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ ေငြစာရင္း အေကာင့္ ျဖင့္  ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ   ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုဒ္ နံပါတ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ဂ.         အသံုးျပဳသူသည္ ရယူလိုသည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ျပီးေျမာက္ရန္ အတြက္ မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ ေငြစာရင္းအေကာင့္ တြင္ လံုေလာက္သည့္ ေငြပမာဏ ထားရိွရမည္။ DMM အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမွ လံုေလာက္သည့္ ေငြပမာဏ ထားရိွျခင္း မရိွပဲ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာမႈအေပၚ ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။

ဃ.       အသံုးျပဳသူ သည္ ၄င္းဧ။္ ဖုန္း ဆင္းကဒ္ထဲတြင္ လံုေလာက္သည့္ ေငြပမာဏ ျဖည့္ရိွထားရမည္။

 

၂.၃       အသံုးျပဳသူ ဧ။္ အခြင့္အေရး နွင့္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ား

က.       အသံုးျပဳသူသည္ ၄င္း ဧ။္ PIN နံပါတ္ကို POS/ကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ DMM ကို ကိုယ္စားျပဳသူအပါအဝင္  မသက္ဆိုင္သူ မည္သူ့ကိုမွ် အသိေပးေျပာႀကားျခင္း မ်ိဳး မျပဳလုပ္ပဲ လိွ်  ့ဝွက္စြာထားရိွရမည္။

ခ.         အသံုးျပဳသူသည္ ေငြလႊဲေျပာင္းရာတြင္ လွ်ိ့ဝွက္နံပါတ္ ကို POS/ကိုယ္စားလွယ္ အပါအဝင္ အျခားမည္သူ့ ့ကိုမွ် ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခငိးမျပဳပဲ လွ်ိ့ဝွက္စြာ ထားရိွျပီး ေငြလက္ခံထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္သူ တစ္ဦးတည္း ကိုသာ အသိေပး ေျပာဆိုရမည္။

ဂ.         အသံုးျပဳသူသည္ မုိဘိုင္းဖုန္း သို ့မဟုတ္ ဖုန္းဆင္းကဒ္ ခိုးယူခံရသည့္အခါတြင္ ဖုန္းဆင္းကဒ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မိုးဘိုင္းေငြစာရင္း အေကာင္ ့ကို ပိတ္ဆို ့နိုင္ရန္ DMM သို ့ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားရမည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေကာင့္သည္ဝင္ ေရာက္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ၄င္းကို ပိတ္ဆို ့ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆိုင္းငံ ထားနိုင္ျပီး၊ ခြင့္ျ႔ပဳခ်က္မရိွပဲ ေငြလႊဲေျပာင္း မႈမ်ားကို ဟန္ ့တားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဃ.       အသံုးျပဳသူဧ။္ PIN နံပါတ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ရယူ့ျပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင့္ နွင့္ ဆင္းကဒ္ကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳနိုင္ပါက ထိုသို့ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳနိုင္သူမွာ အသံုးျပဳသူ ကိုယ္တိုင္ သို ့မဟုတ္ ၄င္းဧ။္ ခြင္ ့ျပဳခ်က္ရယူထားသူ မွ ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္။

င.         အသံုးျပဳသူသည္ DMM ဧ။္ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတိအလင္း ရယူထားျခင္း  မရိွပဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း သို ့မဟုတ္ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရ ရရိွသည့္ အခြင့္အေရး နွင့္ လိုက္နာရမည္ ့တာဝန္မ်ားကို မည္သည္ ့နည္းလမ္းနွင္ ့ မွ စြန္ ့လႊတ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း သို ့မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ိုး  မျပဳလုပ္ရ။

စ.         အသံုးျပဳသူသည္ ေငြေႀကးခဝါခ်မႈ နွင့္ အႀကမ္းဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို ေငြေႀကးေထာက္ပံ ့ျခင္း အပါအဝင္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ၊ တရားမဝင္ေသာ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလိုေသာ သို ့မဟုတ္ ျပစ္မႈမကင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈက္ို အသံုးမျပဳရ။

ဆ.       အသံုးျပဳသူသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ၄င္းဧ။္ မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေကာင့္ ကို ရပ္စဲ၍ ျဖစ္ေစ၊ မရပ္စဲပဲ ျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင့္ ရိွ ေငြမ်ားကို ေငြသားအျဖစ္သို ့ ေျပာင္းလဲထုတ္ယူျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ အေႀကြးေပးဆပ္ျခင္း၊ ေရြးနုတ္ ယူျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခြင့္ ရရိွေစရမည္။ ထိုကဲ ့သို ့ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခေႀကးေငြ ကို DMM မွ သတ္မွတ္သည့္ နႈန္းထားတစ္ခု အရ ေပးေဆာင္နိုင္သည္။

 

၂.၄       မိုဘိုင္္းေငြစာရင္းအေကာင့္ေျပာင္းလဲျခင္း

က.       အသံုးျပဳသူမွ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင့္ ဖြင့္လွစ္အသံူးျပဳေနစဥ္ Port-Out မလုပ္မိေစရန္ နွင့္ Port-Out  ေတာင္းဆိုခ်က္ မျပဳလုပ္မီ  အဆိုပါအေကာင့္ ပိတ္ထားဖို ့ လိုအပ္ပါသည္။

ခ.         MSISDN နံပါတ္ ေျပာင္းလဲရန္ သို ့မဟုတ္   ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခြင့္မျပဳပါ။ မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေကာင့္ပိတ္ ျပီးမွသာ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကို ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ.         MSISDN နံပါတ္ ပိုင္ရွင္အမည္ ေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ မိုဘိုင္းေငြစာရင္း အေကာင့္ပိတ္ ျပီးမွသာ အဆိုပါ MSISDN နံပါတ္ ပိုင္ရွင္ အမည္ ေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကို ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဃ.       MSISDN နံပါတ္ အတြက္ ဆင္းကဒ္ အစားထိုး အသံုးျပဳရာတြင္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ PIN နံပါတ္ ကို ေျပာင္းလဲရမည္။ ေငြစာရင္း အေကာင့္ ကို အသံုးမျပဳနိုုင္မွီ Call Centre ကို ဆက္သြယ္ ၍ PIN နံပါတ္ ေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။

င.         အသံုးျပဳသူမွ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင့္ ဧ။္ MSISDN နံပါတ္ ကို ဆက္လက္ အသံုးမျပဳလိုပါက အဆိုပါ နံပါတ္ အသံုးျပဳမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမီ အေကာင့္ထဲတြင္ က်န္ရိွေနေသးေသာ လက္က်န္ေငြကို ထုတ္ယူထားသင့္ပါသည္။

 

၂.၅       တိုင္တန္းခ်က္မ်ားေပးပို ့ျခင္း

က.       မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို DMM သို ့စာျဖင့္ေရးသား၍ ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ ၍ Hotline မွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ တိုင္ႀကားနိုင္သည္။ DMM မွ ထိုသို ့ တိုင္ တန္းလာသည့္အေပၚ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ ျပီး ရံုးဖြင့္ရက္ (၅)၇က္ အတြင္း ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္တန္းခ်က္ကို ရံုးဖြင့္ရက္ (၅) ရက္အတြင္း ေျဖရွင္း ေပးနိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါက DMM မွ အသံုးျပဳသူ သို ့ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေႀကာင္းရင္းကို အသိေပးျပီး ေနာက္ထပ္ ရံုးဖြင့္ရက္ (၁၀) ရက္ အတြင္း အဆိုပါ တိုင္တန္းခ်က္ကို ေျဖရွင္း ေပးပါမည္။

ခ.         အသံုးျပဳသူအား တိုင္တန္းမႈ အေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ တိူးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ဆက္လက္ စံုစမ္း သိရိွနိုင္ရန္ တိုင္းတန္ခ်က္ စာအမွတ္ နွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးပို ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ.         အသံုးျပဳသူမွ တိုင္တန္းခ်က္နွင့္ ပက္သက္ျပီး ေျဖရွင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေက်နပ္မႈ မရိွပါက DMM ဧ။္ စီနီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ အဆိုပါ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ဆက္လက္ စစ္ေဆးေပးရန္  ေတာင္္းဆိုပိုင္ခြင္ ့ ရရိွေစမည္။

 

၂.၆       မိုဘိုင္းေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈ လိမ္လည္ျခင္း

က.       အသံုးျပဳသူမွ ၄င္းဧ။္ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို မသကၤာ ျဖစ္ဖြယ္ရာ သို ့မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွပဲ အသံုးျပဳခံရျခင္းဧ။္ သားေကာင္ ျဖစ္ေနရေႀကာင္း ယံုႀကည္ရန္ ျဖစ္နိုင္သည့္အေႀကာင္းရင္းရိွပါက ထိုကိစၥကို အနီးဆံုး POS/ကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ DMM သို ့ခ်က္ခ်င္းအေႀကာင္းႀကားရမည္။ ထိုကိစၥကို DMM Hotline သို ့ နုတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ သတင္း အေႀကာင္းႀကား ေရးသား     ေပးပို ့ရမည္။

ခ          အသံုးျပဳသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ နွင့္ DMM တို ့ မွ စြပ္စြဲထားသည့္ လိမ္လည္မႈ အစီရင္ခံစာ နွင့္ ပက္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္။

ဂ.         စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္အရ အာဏာပိုင္ နွင့္ DMM တို ့ မွ အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ မွားယြင္းမႈ သို ့မဟုတ္ ေပါ ့ေလ်ာ့မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရိွသလို၊ DMM မွ ဝန္ေဆာင္မႈ နွင့္ပက္သက္သည့္ လံုျခံဳမႈ နွင့္ လံုျခဳံေရး ဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္ ရိွခဲ့ေႀကာင္း ေတြ ့ရိွရပါက DMM အေနျဖင့္ ၄င္းဧ။္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ အဆိုပါ လိမ္လည္မႈ ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မည္သည့္ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္မဆို ေငြျပန္ေလ်ာ္ေပးနိုင္သည္။

ဃ.       အသံုးျပဳသူသည္ DMM အေနျဖင့္ လိမ္လည္မႈ၊ ေငြေႀကးခဝါခ်မႈ သို ့မဟုတ္ အႀကမ္းဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသို ့ ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား သို ့မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒ သို ့မဟုတ္ အျခားနိုင္ငံ ဥပေဒ ကိုလိုက္နာရန္ ႏွင့္ ပက္္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို DMM ကို ေပးရမည္။

အသုံးျပဳသူမွ သေဘာတူသည္မွာ  DMMသည္ အသံုးျပဳ သူႏွင့္ပက္သက္သည္ ့့မည္သည္ ့သတင္းအခ်က္ အလက္ကိုမဆို ဆက္စပ္ကုမၸဏီ သို ့မဟုတ္ အစုစပ္အဖြဲ ့အစည္း၊  ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအဖြဲ ့အစည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအဂ်င္စီ သို ့မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ သို ့မဟုတ္ အျခားနိုင္ငံ ရိွ တရားရံုးမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုအပ္ခ်က္အရ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ  ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏုိင္သည္။

 

၂.၇.      DMM မွ လိုက္နာရမည့္တာဝန္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

က.       DMM သည္ အသံုးျပဳသူသို ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရမည္။ ထိုသို ့ေပးရာတြင္ ၄င္းဧ။္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ နည္းပညာအခက္အခဲ ႀကံဳေတြ ့ရခ်ိန္ မွတပါး ဝန္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္ျပည့္ ေပးရမည္။

ခ.         DMM သည္ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပပါရိွသည့္ အပိုဒ္- ၄ ႏွင့္အညီ မိုဘိုင္းေငြစာရင္းအေကာင္ ့ကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို ့မဟုတ္ ပိတ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ ရိွသည္။

ဂ.         DMM  သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ စည္းမ်ဥ္း သို ့မဟုတ္ ၄င္း ဧ။္ ေပၚလစီ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေငြေႀကး   လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ေငြလက္က်န္ ထားရိွမႈတို ့အေပၚ  ကန္ ့သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္္ခြင့္ရိွ္သည္။

ဃ.       DMM သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ပက္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္နိုင္သည္။

ထုိုသို ့ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ရာတြင္ အသံုးျပဳသူသို ့အေရးပါသည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားကိုသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း အသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို သေဘာတူညီမႈ မရိွပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရက္ (၃၀) အတြင္း ရပ္တန္ ့နိုုင္ သည္။

ထိုသို ့ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲသည့္ အေႀကာင္းကို လံုေလာက္သည့္ အသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ျပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း အသံုးျပဳသူမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရက္ (၃၀) အတြင္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳျခင္း သို ့မဟုတ္ အသံုးျပဳသူမွ ထိုရက္ (၃၀) ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ အား ဆက္လက္ မသံုးစြဲ လိုေတာ့ေႀကာင္း DMM သို ့  အသိေပးေျပာႀကားျခင္း မရိွခဲ့ပါက၊ DMM အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမွ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ပက္သက္သည့့္ စည္းကမ္း ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ဖတ္ရႈနားလည္၍ လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္။

င.         DMM သည္ အသံုးျပဳသူ ထံသို ့ရံဖန္ရံခါ သတင္းတို (SMS) ေပးပို ့ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္မည္၊ အဆိုပါ သတင္းတို (SMS) ဧ။္ တိက်မႈ ႏွင့္ ေရာက္ရွိမႈကို DMM မွ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ရန္ နံပါတ္ သို ့မဟုတ္ လမ္းေႀကာင္းကိုသာ အသံုးျပဳမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ သတင္းတို (SMS) လက္ခံရရိွမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ေႏွာင့္ေႏွးႀကန္ ့ႀကာျခင္း သို ့မဟုတ္ မရရိွျခင္း ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ ဆံုးရံႈးမႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ကုန္က်မႈ သို ့မဟုတ္ နစ္နာမႈ အတြက္ DMM မွ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

စ.         DMM မွ မိုဘိုင္းေငြေႀကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လည္ပတ္၊ ေဆာင္ရြက္မႈ  ႏွင့္ စပ္လ်ည္း ၍ အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ သေဘာသက္ေရာက္သည္ ့အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ႏွင့္ အာမခံ ကို မွ မျပဳလုပ္ပါ။

 

၂.၈.      ေငြေႀကး ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္း

DMM သည္ အသံုးျပဳသူ မွ ၄င္း ဧ။္ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္း မႈ မွတ္တမ္းအားလံုး ကို  ေတာင္းဆိုလာပါက အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္း ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္စာတမ္း အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးရမည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္း ကို DMM ဧ။္ Hotline မွတစ္ဆင့္ လည္း ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။ DMM သည္ အဆိုပါ မွတ္တမ္း ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ အခေႀကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။

 

၃.         ဝန္ေဆာင္ ခ ႏွင့္ အျခား အခ ေႀကးေငြမ်ား

၃.၁       DMM သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ သည့္ အခေႀကးေငြ ကို အခေႀကးေငြႏႈန္းထားဇယား ပံုစံ ႏွင့္ အညီ  ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခေႀကးေငြႏႈန္းထား ဇယား ပံုစံ ကို DMM ဧ။္    ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ POS/ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တည္ရိွရာ ေနရာတို ့တြင္ အမ်ားသိရန္ ျပသထားမည္။

၃.၂       DMM သည္ ရံဖန္ရံခါ ဝန္ေဆာင္ခ ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။

၃.၃       DMM သည္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ မွ ေကာက္ခံနိုင္သည့္ အျခား မည္သည့္ အခေႀကးေငြ ကိုမဆို အသံုးျပဳသူ ေငြစာရင္း အေကာင့္ မွ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

 

၄.         ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရပ္စဲျခင္း

၄.၁      DMM သည္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူ အသံုးျပဳေနျခင္း ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မဆို ေအာက္ပါ အေျခအေန မ်ား အရ ရပ္စဲနိုင္သည္၊

က.       အသံုးျပဳသူသည္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ပါ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္ က်ဳးလြန္ခဲ့ ျခင္း၊

ခ.         အသံုးျပဳသူဧ။္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဧ။္ အပိုဒ္ – ၂.၆ အရ စံုစမ္း စစ္ေဆးခံေနရျခင္း၊

ဂ.        အသံုးျပဳသူသည္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ျပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္လြန္သည့္တိုင္ ကနဦး PIN နံပါတ္ ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

ဃ.       အသံုးျပဳသူသည္ ကနဦး PIN ကို ေျပာင္း လဲျပီးေနာက္ မည္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မွ ရက္ေပါင္း (၁၈၀) ေက်ာ္လြန္သည့္တိုင္ မျပဳလုပ္ျခင္း၊

င.         အသံုးျပဳသူသည္ မည္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မွ ရက္ေပါင္း (၁၈၀) ေက်ာ္လြန္သည့္တိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွသလို ၄င္းဧ။္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ထဲတြင္ ေငြစာရင္း လက္က်န္မရိွျခင္း၊

 

၄.၂       DMM သည္ အထက္ပါ အပိုဒ္ ၄.၁ အရ ဝန္ေဆာင္ မႈကို ရပ္စဲ ရာတြင္ အသံုးျပဳသူအား ထိုသို ရပ္စဲ သည့့္အေႀကာင္း ကို (၅) ရက္မွ (၁၀) ရက္ အတြင္း SMS ျဖင့္ေပးပို ့အသိေပးပါမည္။ DMM အေနျဖင့္ ရပ္စဲရသည့္အေႀကာင္းရင္းသည္ လိမ္လဲမႈ သိ့ ့မဟုတ္ အပိုဒ္ – ၂.၆ တြင္ ပါရိွသည့္ အျခားအေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ခဲ့လ်င္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ကို ရပ္စဲနိုင္သည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ရရိွနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကုစားနည္းမ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္ရိွသည္။

၄.၃       DMM အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၁၈၀) ေက်ာ္သည့္တိုင္ မည္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွသည့္ non-zero ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို ပိတ္ဆို ့၊ ဆိုင္းငံ့ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ရိွသည္။ အသံုးျပဳသူ သည္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ မွန္ကန္ေႀကာင္း စစ္ေဆး နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို ့ျပီးေနာက္ Call Centre ကို ဆက္သြယ္၍ ၄င္းဧ။္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳနိုင္သည္။

၄.၄       အသံုးျပဳသူသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရပ္စဲလိုပါက POS/ကိုယ္စားလွယ္ တည္ရိွရာေနရာ မွတဆင့္ DMM သို ့အဆိုပါ အသိေပးစာကို စာျဖင့္ေရးသား ၍ျဖစ္ေစ၊ DMM Hot line သို ့ ေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ ရပ္စဲနိုင္သည္။

၄.၅       အသံုးျပဳသူသည္ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရပ္စဲျပီးေနာက္ ေပးရန္ က်န္ရိွသည့္ အခေႀကးေငြမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့တာဝန္မ်ားကို  ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေပးရမည္။ DMM သည္ အသံုးျပဳသူမွ မေပးရေသးသည့္ မည္သည္ ့ေငြလႊဲေျ႔ပာင္းမႈ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သို ့မဟုတ္ DMM ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မည္သည့္ေငြစာရင္း အေကာင့္ မွ ရရန္ရိွသည့္ အခေႀကးေငြ အတြက္ျဖစ္ေစ ခုွႏွိမ္ခြင့္ ရိွသည္။

၄.၆       DMM သည္ အသံုးျပဳသူမွ ၄င္းဧ။္ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို အသံုးျပဳျပီး DMM ဧ။္ ႀကိုတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရိွပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳ ေနေႀကာင္းေတြ ့့ရိွပါက အဆိုပါ အေကာင့္ ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲမည္ ျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူ မွ လက္က်န္ေငြႏွင့္ ပက္သက္၍ ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ သီးျခား ေျဖရွင္းခြင္ ့ရရိွမည္။ အသံုးျပဳသူ မွ ထိုသို ့ ရပ္စဲသည့္ကိစၥႏွင့္ လက္က်န္ေငြ ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ သီးျခား ေျဖရွင္း ေပးမည့္ ကိစၥ အေႀကာင္းရင္းကို  DMM Hot line မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္သည္။

 

၅.         ေငြစာရင္းအေကာင့္ျပန္လည္ဖြင္လွစ္ျခင္း

၅.၁       အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ၄င္းဧ။္ ေငြစာရင္း အေကာင့္ ကို အပိုဒ္- ၄.၁ ႏွင့္အညီ ရပ္စဲ သို ့မဟုတ္ ဆိုင္းငံံံ့ ခံရပါက DMM သို ့စာျဖင္ ့ေရးသား ဆက္သြယ္၍ အဆိုပါ ရပ္စဲ သို ့မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ ခံရသည့္ အေကာင့္ ကို ့ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳ  ေပးရန္ ေတာင္းဆို နိုင္သည္။

၅.၂       DMM သည္ အသံုးျပဳသူမွ အပိုဒ္- ၅.၁ ႏွင့္အညီ အေကာင္ ့ျပန္ဖြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ ့အေပၚ အေႀကာင္းအရာ ကိစၥ တစ္ခုခ်င္း အေပၚ မူတည္လ်က္ အပိုဒ္-၄.၁ အရ အေကာင့္ကို ရပ္စဲရန္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေႀကာင္းမ်ား ဆက္လက္ မတည္ရိွေသာအခါ ျပန္လည္  သံုးသပ္ ၍ ခြင့္ျပဳ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

၆.         အသံုးျပဳသူလိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား

၆.၁       လ်ွိဳ  ့ဝွက္ ကုဒ္ နံပါတ္ ႏွင့္ PIN နံပါတ္ ကို အသံုးျပဳ၍ အသံုးျပဳသူ ဧ။္ ေငြစာရင္း အေကာင့္ ထဲသို ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိ ေသာ မည္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ကိုမဆုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ ထိုသို ့ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ DMM ဧ။္ အမွားေႀကာင့္ သို ့မဟုတ္ လံုးဝေပါ ့ေလ်ာ့မႈ ေႀကာင့္ ဟု ထင္ရွားသက္ေသ ျပနိုင္ျခင္း မရိွပါက အသံုးျပဳသူတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိ ေသာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။

၆.၂       အသံုးျပဳသူသည္ ၄င္းဧ။္ သေဘာ ဆႏ ၵႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူ သည့္အေနျဖင့္ ရယူ အသံုးျပဳျခင္း  ျဖစ္သည္ကို သေဘာတူ လက္ခံသည္။ DMM အေနျဖင့္ မိမိ ဧ။္ အမွား သို ့မဟုတ္ လိမ္လည္ မႈေႀကာင့္ မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ မည္သည့္ ဆံုးရံႈး၊ နစ္နာမႈမ်ား  အတြက္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္း ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၆.၃       ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူသည္ DMM ဧ။္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႀကားလူဧ။္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအရ ကြန္ယက္ ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ေငြေပးေခ် ဝယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳသူ ႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသည့္ ႀကားလူ တို ့အႀကား တည္ရိွသည့္ မည္သည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုမ်ွ အစားထိုး ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။

၆.၄       အသံုးျပဳသူသည္ ၄င္းဧ။္ ဆင္းကဒ္ ကို ဆက္လက္ အသံုးမျပဳ သည့္အခါ ၄င္းဧ။္ E Wallet မွ ပုိက္ဆံ ကို ထုတ္ယူ ထားဖုိ ့လိုပါသည္။ ထိုသို ့ မျပဳလုပ္ခဲ့ ပါက ၄င္းဧ။္ ပိုက္ဆံ သည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ မွ တဆင့္ အလားတူ MSISDN နံပါတ္ အသံုးျပဳသူ အသစ္ဧ။္ ေငြစာရင္း အေကာင့္သို ့့အလိုအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္း ေရာက္ရိွ သြားမည္ ျဖစ္သည္။  DMM သည္ အသံုးျပဳသူဧ။္  ေပါ့ဆမႈ ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ မွ တာဝန္ ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။

၆.၅      အသံုးျပဳသူသည္ ၄င္းဧ။္  အက်ိုးခံစားခြင့္ရိွသူ သို ့မဟုတ္ ၄င္းဧ။္ ေငြစာရင္း အေကာင့္မွ ေငြလက္ခံသူ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ညြန္ႀကားခ်က္ ေပးရန္တာဝန္ ရိွသည္။

DMM သည္ အသံုးျပဳသူမွ ၄င္းဧ။္ အက်ိုးခံစားခြင့္ရိွသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေငြလက္ခံသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း  သတ္မွတ္ရာတြင္ သို့မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလ်က္  မွားယြင္းသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္မႈေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ မွ တာဝန္ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။

DMM သည္ ေငြလက္ခံသူ မည္သူမည္ဝါ မွန္ကန္ေႀကာင္း စစ္ေဆးရန ္အတြက္ တာဝန္ ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။

DMM သည္ အသံုးျပဳသူမွ မွားယြင္းစြာ ထပ္ခါထပ္ခါ ေငြေပး ပို ့မႈအတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

DMM သည္ အသံုးျပဳသူ မွ ေငြေပးပို ့ မႈ အတြက္ ဝန္ဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳ ရာတြင္ အသံုးျပဳသူ ဧ။္  ညႊန္ႀကားခ်က္  ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္သာ တာဝန္ ရိွသည္။

ေငြေပးပို ့ေႀကာင္း ေငြလက္ခံ ရယူမည္ ့သူ ထံသို ့ အတည္ျပဳ အေႀကာင္းႀကားစာ ေပးပို ့ျခင္းသည္  ေငြလက္ခံ ရယူမည့္ သူသည္ ေငြကို လက္ခံ ရရိွေႀကာင္း သို ့မဟုတ္ ေငြ ရယူပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ဟု အာမခံ ကတိေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ DMM သည္ မည္သည္ကို မွ် လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ မရိွပါ။

DMM မွ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အီးေမး၊ SMS ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ မတ္္ေဆ့မ်ား  ေပးပို ့ရာ တြင္ ့ေႏွာင့္ေႏွး၊ ပ်က္ကြက္မႈတို ့ေႀကာင့္ အသံုးျပဳသူ ႏွင့္ ႀကားလူ တို ခံစားရသည့္ တိုက္ရိုက္ သို ့မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ သို ့မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ ဆံုးရႈံးမႈ၊ ကုန္က်မႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈ သို ့မဟုတ္ နစ္နာမႈ မ်ား အတြက္ အသံုးျပဳသူမွ DMM ကို ေလ်ာ္ေႀကးေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳရ။

DMM သည္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ ဝန္ေဆာင္နိုင္မႈ ႏွင့္ပက္သက္၍ ျဖစ္ေစ သို ့မဟုတ္ ေပးပို ့သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ဧ။္ တိက် ခိုင္မာ မႈ ႏွင့္ပက္သက္၍ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ကိုယ္စား ျပဳျခင္း သို ့မဟုတ္ အာမခံ ျခင္း ကိုမ်ွ   အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ သက္ေရာက္သည္ ့သေဘာ အားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ပါ။

၆.၆      အသံုးျပဳသူသည္ စားသံုးသူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အရ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးကို ရပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။

 

၇.         သီးသန္ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး

DMM သည္ အသံုးျပဳသူ ဧ။္

၇.၁       ေငြစာရင္းအေကာင့္ ကို စီမံထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ အသံုးျပဳသူမွ ေပးပို့သည့္ မတ္စ္ေဆ့ မ်ား သို ့မဟုတ္ အီေမး၊ ေစာင့္ႀကည့္ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားက္ို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ႏွင့္ Customer Care Activities မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

၇.၂       ကြန္ယက္ဧ။္ အရည္အေသြး ႏွင့္ လံုျခံဳ မႈ ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အိုင္တီ နည္းပညာ စနစ္ ကို ထိန္းသိမ္း စမ္းသပ္ျခင္း

၇.၃       အသံုးျပဳသူ မွ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ မတ္ေဆ့ ေပးပို ့လက္ခံ ျခင္း၊ ထိုသို ့ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူ တည္ရိွသည့္ေနရာ ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ ႀကည့္ရႈခဲ့သည့္ ကြန္ယက္လိပ္စာမ်ား၊ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား အပါအဝင္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း

၇.၄       ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒအရ လိုအပ္ပါက ရဲ ႏွင္ တရားဥပေဒစိုးမိုေရးအာဏာပိုင္ မ်ားသို ့ သတင္းအခ်က္ ေပးပို ့ျခင္း

၇.၅      DMM ဧ။္ မိခင္ကုမၸဏီ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ မ်ားဧ။္ ကုမၸဏီ အတြင္း စီမံခန္ံခြဲေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အတြက္ သို ့မဟုတ္ ၄င္းတို ့ႏွင့္ လုပ္ငန္း ပက္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသို ့ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း

၇.၆      အသံုးျပဳသူ မွ ကန္ ့ကြက္ျခင္းမရိွ ပါက ေစ်းကြက္ သတင္း ေပးပို ့ျခင္း၊ ထိုသို ့ေပးပို့သည္ ့ မတ္ေဆ ့မ်ားတြင္ အျခား အဖြဲ့အစည္းမ်ားဧ။္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္းမ်ား ပါဝင္ နိုင္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ ထိုအဖြဲ့အစည္းမ်ားက္ို တာဝန္ခံေစျခင္းမ်ိဳး မျပဳဳလုပ္ပါ။

အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ DMM မွ ေပးပို ့သည့္ မတ္ေဆ့မ်ားကို လက္မခံလိုပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မွ ျဖစ္ေစ၊ ၉၀၀ သ္ို ့ တိုက္ရိုက္ ေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ သို ့မဟုတ္ ၀၉၇၉၀၀၀၉၀၀၀ သို ့ ျဖစ္ေစ ေခၚဆိုေျပာႀကား နိုင္သည္။

အသံုးျပဳသူ မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္ ကိုု ပိုမို သိရိွလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္ရာ မူဝါဒ ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ဧ။္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

 

၈.         အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား

၈.၁       DMM သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တာဝန္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္        ပိုင္ခြင္ ့ရိွသည္။

၈.၂       ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္       တစ္ဦးဦး ဧ။္ ေႏွာင့္ေႏွး သိုမဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ သို ့မဟုတ္ မသိမႈ သို ့မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ သို ့မဟုတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခု ကို ခ်ိဳးေဖါက္မႈ သို ့မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖါက္မႈ မ်ား ေႀကာင့္  အဆိုပါ အခြင့္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ မ်ား ကို  စြန္ ့လြတ္သည္ဟု မမွတ္ယူနိုင္သလိုု၊ အဆိုပါ အခြင့္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ တစ္ခုတည္း သို ့မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုတည္း ကိုသာ က်င့္ သံုး ျခင္းသည္ အျခား မည္သည့္ အခြင့္အေရး၊ အာဏာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးျခင္း ကို ဟန့္တားျခင္း မရိွေစရ။

၈.၃       ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဧ။္ မည္သည္ ့ေနရာတြင္မဆုိ လိင္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေယာက္က်ား နာမ္စား အသံုးအႏႈန္း ေဖၚျပခ်က္သည္ အျခားနည္းအားျဖင့္ ညႊန္ျပ ထားျခင္း မရိွပါက မိန္းမ နာမ္စား အသံုးအႏႈန္း ကိုပါ ရည္ညႊန္း အသံုးျပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၈.၄       ဤ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေႀကး  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒ  ႏွင့္ အညီ ျဖစ္သည္။

 

-ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး ျမန္မာ
E-mail ကို – care@wavemoney.com.mm
Hotline – 900 သို႔မဟုတ္ 9790009000