ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Wave ဆိုင္မွ ေငြလႊဲျခင္း


Wave ဆိုင္ေငြလႊဲ ျဖင့္သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး Wave ဆိုင္ခြဲမွတဆင့္ ေငြေပးပို႔လက္ခံနိုင္ပါတယ္။

  • နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္၊နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စသည့္တရားဝင္သက္ေသခံကဒ္ျပားတစ္ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ရန္မလိုဘဲ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။
  • Wave အေကာင့္ႏွင့္သို႔မဟုတ္ Wave အေကာင့္မပါဘဲမည္သူ႔ကိုမဆို ေငြေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။


Wave အေကာင့္


  • Wave အေကာင့္ ဆိုသည္မွာ သင့္ တယ္လီေနာဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Account တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္မဆို သင့္ေငြကို ေပးသြင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးနိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
  • သင့္ Wave အေကာင့္ မွ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းျခင္းတို႔ကို နီးစပ္ရာ Wave ဆိုင္ သို႔ သြား႐ုံျဖင့္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအားလုံးကိုလည္း မည္သည့္မိုဘိုင္းဖုန္းမွမဆို ၀င္ေရာက္နိုင္ပါသည္။
  • ေငြေၾကးအသြင္းအထုတ္အားလုံးကို လၽွို႔ဝွက္ PIN နံပါတ္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။
  • သင့္ မိသားစုဝင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားထံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Wave အေကာင့္ တစ္ခု မရွိသည့္တိုင္ Wave ဆိုင္ မွတဆင့္ ေငြေပးပို႔လက္ခံနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။