ပရိုမိုးရွင္း

 

၂၅% ဖုန္းေဘလ္ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ပရိုမိုးရွင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြင္းရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ Yoma SMART အေကာင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူး ပရိုမိုးရွင္းကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ေန႔မွ ၃၁ ရက္ ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားမွ WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါက ယခု အထူးပရိုမိုးရွင္း ကို ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ပရိုမိုးရွင္းကိုေတာ့ Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ WavePay အေကာင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ၂၀၁၉ ထိ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ အေမး၊ အေျဖ က႑တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁) သတ္မွတ္ထားေသာ Yoma SMARTအေကာင့္ပိုင္ရွင္ WavePay အေကာင့္မ၇ွိသူမ်ားသာ အက်ံဴး၀င္ပါသည္။

၂) SMS လက္ခံရရွိေသာ သူမ်ားသာ အက်ံဴး၀င္ေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃)ပ၇ိုမိုးရွင္းအတြက္ Yoma ဘဏ္မွ SMS လက္ခံရရွိေသာ သူမ်ားသာ အက်ံဴး၀င္္ပါသည္။

၄)  WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ားသာ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ပ၇ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

၅) ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ မွ ၃၁ ရက္ အတြင္း WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ားသာ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ပ၇ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

၆) WavePay အေကာင့္မွ  အမ်ားဆံုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ဖုန္းေဘလ္ ၀ယ္ယူေသာ သူမ်ားသာ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

၇) Customer တစ္ေယာက္လွ်င္  တစ္လအတြင္း အမ်ားဆံုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

၈) ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ၿပီး ရံုးဖြင္႔ရက္ ၂-၃ ရက္ အတြင္း WavePay အေကာင့္ထဲသို႔ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္အား ျဖည့္သြင္းေပးပါသည္။

၉) Yoma Smart အေကာင့္ႏွင့္ WavePay အေကာင့္တို့ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ လူၾကီးမင္းတုိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဴခ်င္းကို သေဘာတူရပါမည္။

၁၀) ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ပရိုမိုးရွင္း အတြက္ ျငင္းပြားဖြယ္ တစ္စံူတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါက Yoma bank ႏွင့္ Wave Money ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳပါမည္။

အေမး၊ အေျဖ က႑

၁) ပရိုမိုးရွင္း အေၾကာင္းရွင္းျပပါ?

ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားရွင့္ … ပရိုမိုးရွင္းကေတာ့ Yoma SMART အေကာင့္ရွိ္ၿပီး WavePay အေကာင့္ မရွိေသးသူမ်ားအတြက္သာရွိပါသည္။ WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ WavePay အေကာင့္နဲ႔ ဖုန္းေဘလ္၀ယ္တာနဲ႔ ၂၅% ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂) ဘယ္သူေတြက ယခု ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသလဲ?

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရန္ကုန္မွ Yoma SMART account customer မ်ားတြင္ WavePay အေကာင့္ မရွိေသးသူမ်ားအတြက္သာ ပရိုမိုးရွင္း ရွိပါတယ္။

၃) WavePay အေကာင့္ ရွိၿပီးသားသူေတြေရာ ပါ၀င္လို႔ ရပါလား?

၂၅% ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ကို WavePay အေကာင့္္သစ္ဖြင့္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္၀ယ္ယူျခင္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ ဒါေပမယ့္ Yoma SMART account ႏွင့္ WavePay အေကာင့္ကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေငြသြင္း၊ေငြထုတ္ျခင္းကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၄) ဒီပရိုမိုးရွင္းက customer ေတြအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိပါသလဲ?

WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ WavePay အေကာင့္နဲ႔ ဖုန္းေဘလ္၀ယ္တာနဲ႔ ၂၅% ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းေဘဘ္ျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ အမ်ားဆံုး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅) ပရိုမိုးရွင္း ကာလ က ဘယ္ေန႔ အထိလဲ?

ပရိုမိုးရွင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ( ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၃၁ ရက္ အတြင္း) Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ WavePay အေပကာင့္အား ခ်ိတ္ဆက္ရပါမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္အတြင္းတြင္ Yoma SMART Account ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ WavePay အေကာင့္ႏွင့္ ဖုန္းေဘလ္၀ယ္ယူျခင္း ၂၅% ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ကေတာ့ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ အထိ ပရိုမိုးရွင္းကာလ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၆) WavePay အေကာင္ဖြင့္ၿပီး Yoma SMART account နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္ အကန္႔အသတ္ရွိပါသလား?

ဟုတ္ပါတယ္။ WavePay အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ( ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၃၀ ရက္ အတြင္း) Yoma SMART အေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ WavePay အေကာင့္မ်ားသာ ပရိုမိုးရွင္းအတြက္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

၇) ယခု ပရိုမိုးရွင္းက ေဘလ္ေပးေဆာင္မႈေတြကေကာ အက်ံဳး၀င္ပါသလား?

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ ပရိုမိုးရွင္းအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ခ်င္း တစ္ခုအတြက္သာ ပရိုမိုးရွင္း ရွိပါသည္။

၈) WavePay အေကာင့္ႏွင့္ ေငြသြင္း၊ေငြထုတ္အျပင္ အျခားအက်ိဴးေက်းဇူးေတြေကာ ရွိပါသလား?

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ ပရိုမိုးရွင္းအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ခ်င္း တစ္ခုအတြက္သာ ပရိုမိုးရွင္း ရွိပါသည္။

၉) ဖုန္းေဘလ္၀ယ္ယူမႈအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပမာဏ ရွိပါသလား?

ဟုတ္ကဲ့ ရွိပါတယ္ .. WavePay အေကာင့္မွ အမ်ားဆံုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ဖုန္းေဘလ္ ၀ယ္ယူေသာ သူမ်ားသာ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

၁၀) ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏ ရွိပါသလား?

ဟုတ္ကဲ့ .. Customer တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္လအတြင္း အမ်ားဆံုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

၁၁) Yoma SMART Account ႏွင့္ WavePay အေကာင့္ကို ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ရမလဲ?

1) Yoma Mobile Banking ထဲသို႔ Login ၀င္ပါ။
၂) Mailbox ထဲသို႔ ၀င္ပါ။
၃) Wave Linkage ကိုေရြးပါ။
၄)Subject ေနရာတြင္ Promo ဆိုျပီးျဖည့္ပါ။
၅) Message box တြင္ WavePay အေကာင့္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
၆) ေမးလ္ပို႔ပါ။
အေကာင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ၅ ရက္္ ၾကာျမင့္ပါသည္။

၁၂) ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ကို ဘယ္လိုလက္ခံရရွိ မွာပါသလဲ?

ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ၿပီး ရံုးဖြင္႔ရက္ ၂-၃ ရက္ အတြင္း WavePay အေကာင့္ထဲသို႔ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္အား ျဖည့္သြင္းေပးပါသည္။

၁၃) ပရိုမိုးရွင္း ကေန ဖုန္းေဘလ္၀ယ္ယူၿပီးျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ မရေသးတာ ဘာျဖစ္လို႔ပါသလဲ?

ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ၿပီး ရံုးဖြင္႔ရက္ ၂-၃ ရက္ အတြင္း WavePay အေကာင့္ထဲသို႔ ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္အား ျဖည့္သြင္းေပးပါသည္။

၁၄) Yoma SMART Account ႏွင့္ WavePay အေကာင့္ကို ေငြလႊဲရင္ လႊဲခ ေပးဖို႔လိုပါသလား?

Yoma SMART အေကာင့္မွ WavePay အေကာင့္ထဲသို႔ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြလႊဲခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။

၁၅) WavePay အေကာင့္ ႏွင့္ Yoma SMART Account ကို ေငြလႊဲရင္ လႊဲခ ေပးဖို႔လိုပါသလား?

WavePay အေကာင့္မွ Yoma SMART အေကာင့္သို႔ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြလႊဲခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။