ပရိုမိုးရြင္း

[ultimate_heading main_heading=” 7.5% Cashback မီးပႏ္း ဖုႏ္းေဘလ္ ပရိုမိုးရြင္း ( 1 Oct – 31 Oct)” ][/ultimate_heading]
htd_7.5-banner-small

ေအာကၱိဳဘာလ တစႅလံုး Wave Money ေအကာင့္မြ တစၧင့္ ဖုႏ္းေဘလ္ ်ဖၫ့္တိုင္း ၇.၅% ်ပႏ္အမ္းေၿင ရရြိမၫ္။

ဥပမာ – ၁၀၀၀ က္ပ္်ဖၫ့္တိုင္း ်ပႏ္ေပးေၿင ၇၅ က္ပ္ ရမြာေနာ္!

 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ အရမ္းႀကီးတႏႅိဳ ့ အခုပဲ Wave Money နဲ ့သာ ဖုႏ္းေဘလ္်ဖၫ့္လိုက္ေတာ့ေလ!

ဖုႏ္းေဘလ္်ဖၫ့္ရႏ္ – https://www.wavemoney.com.mm/products-prices/wave-account/using-app/?lang=my