သင္ႏွင့္ အနီးဆံုးဆိုင္

Wave Money ဆိုတာ ေငြလႊဲေျပာင္းနိုင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Wave Money နဲ႔ဆို ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာကေန ေငြလႊဲေျပာင္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အနီးအနားရွိ Wave ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေငြလႊဲနိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အနီးဆုံးေနရာကိုဤေနရာတြင္ရွာေဖြပါ။

သင္ႏွင့္ အနီးဆံုးဆိုင္
Fullscreen
Exit Fullscreen