လံုၿခံဳေရးအခ်က္အလက္မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား လၽွို႔ဝွက္ထားရွိမွုကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Digital Money Myanmar အတြင္းရွိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ ရယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကို သိရွိရန္လိုအပ္သည့္ အခါတြင္သာ အသုံးျပဳပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သုံးစြဲသူမ်ားအား တတ္နိုင္သမၽွ အေကာင္းဆုံးေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးစြမ္းနိုင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအား ျပန္လည္ ကာမိေစရန္ တရားစြဲဆိုျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားမေၾကာင္းအရ ဥပေဒဆိုင္ရာအေရးယူျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးပါမည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္သြားလာမွုပမာဏအား မည္ကဲ့သို႔တိုင္းတာၿပီး သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ထားရွိမွုအား မည္ကဲ့သို႔အကာအကြယ္ေပးသည္ဆိုသည္ကို ဖတ္ရွုပါ –

သင္သည္ မည့္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုမဆို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုသည့္အခါ၊ သင္သြားခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ IP – လိပ္စာ ႏွင့္ domain name ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ အီလက္ထေရာနစ္ သဲလြန္စမ်ား က်န္ရစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ www.wavemoney.com.mm အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ အခ်က္အလက္သြားလာမွုပုံစံမ်ားအား ပိုမိိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္နိုင္ရန္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္နိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ အဆင့္အတန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္ – ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား လာေရာက္ၾကည့္ရွုသူမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

Cookies ဟုေခၚေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အသုံးျပဳမွုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္သြားလာမွု ပမာဏအား တိုင္းတာရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

www.wavemoney.com.mm သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ အခ်က္အလက္သြားလာမွုပမာဏအား တိုင္းတာရန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအသုံးျပဳမွုမွတ္တမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အသုံးျပဳမွု မွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ အင္တာနက္ဆာဗာ (web page server) တစ္ခု မွ hard disk ထဲတြင္ မွတ္သားထားရွိ လိုက္ေသာ ေသးငယ္သည့္ စာသားဖိုင္ (text file) တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အသုံးျပဳမွု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား သင့္ထံထုတ္ေပးေသာ domain အတြင္းရွိ အင္တာနက္ဆာဗာက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဖတ္ရွုနိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အသုံးျပဳမွုမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားေဖာ္ျပနိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိပါ။

Wave Money သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား လၽွို႔ဝွက္ထားရွိမွုကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အင္တာနက္တြင္ရွိေသာ အျခားကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အလို႔ငွာ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အားလုံးသည္ IP – လိပ္စာ လိုအပ္ပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ရွိေသာ အျခားကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးအား ခြဲျခားေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အဆိုပါလိပ္စာအား အသုံးျပဳပါသည္။ သင္သည္ www.wavemoney.com.mm ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ IP – လိပ္စာ က်န္ရစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္သည့္လက္ခံရရွိသူထံ ေပးပို႔ရန္ IP – လိပ္စာအား အသုံးျပဳပါသည္။ Wave Money သည္ သင္ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အီလက္ထေရာနစ္သဲလြန္စမ်ားကို အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္မခ်ိတ္ဆက္ပါ။ Wave Money သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာထဲသို႔ သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုသည့္ အခ်ိန္ကာလအား မွတ္တမ္းထားရွိေသာ္လည္း သင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပမည္မဟုတ္ပါ။ ထပ္မံေျပာၾကားရလၽွင္ Wave Money သည္ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇ င့္တင္ျခင္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္လာေစပါသည္။