လုံခြုံရေးအချက်အလက်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို အကာအကွယ်ပေးရန် အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Digital Money Myanmar အတွင်းရှိ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ဝန်ထမ်းများသည် သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီထံမှ ရယူထားသည့် သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကို သိရှိရန်လိုအပ်သည့် အခါတွင်သာ အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများအား တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်များနှင့် အချက်အလက်များကို အစဉ်အမြဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ပြူတာစနစ်များနှင့် အချက်အလက်များအပေါ်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား တာဝန်ရှိသူများအပေါ် ကျရောက်ဖြစ်ပေါ်သည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအား ပြန်လည် ကာမိစေရန် တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် တရားမကြောင်းအရ ဥပဒေဆိုင်ရာအရေးယူခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်မည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အချက်အလက်သွားလာမှုပမာဏအား မည်ကဲ့သို့တိုင်းတာပြီး သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုအား မည်ကဲ့သို့အကာအကွယ်ပေးသည်ဆိုသည်ကို ဖတ်ရှုပါ –

သင်သည် မည့်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ၊ သင်သွားခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြသည့် IP – လိပ်စာ နှင့် domain name ကဲ့သို့သော အချက်အလက်များအပါအဝင် အီလက်ထရောနစ် သဲလွန်စများ ကျန်ရစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် www.wavemoney.com.mm အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ အချက်အလက်သွားလာမှုပုံစံများအား ပိုမိိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်ရန်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ထိုမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်စာမျက်နှာ၏ အဆင့်အတန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အဆိုပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည် – ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာအား လာရောက်ကြည့်ရှုသူများ၏ အကျိုးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

Cookies ဟုခေါ်သော အင်တာနက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများသည် အချက်အလက်သွားလာမှု ပမာဏအား တိုင်းတာရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။

www.wavemoney.com.mm သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ အချက်အလက်သွားလာမှုပမာဏအား တိုင်းတာရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းဆိုသည်မှာ အင်တာနက်ဆာဗာ (web page server) တစ်ခု မှ hard disk ထဲတွင် မှတ်သားထားရှိ လိုက်သော သေးငယ်သည့် စာသားဖိုင် (text file) တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများတွင် ယင်းမှတ်တမ်းများအား သင့်ထံထုတ်ပေးသော domain အတွင်းရှိ အင်တာနက်ဆာဗာက နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များပါရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သည့် အချက်အလက်များ မပါရှိပါ။

Wave Money သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို အကာအကွယ်ပေးရန် အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အင်တာနက်တွင်ရှိသော အခြားကွန်ပျူတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အလို့ငှာ၊ ကွန်ပျူတာများ အားလုံးသည် IP – လိပ်စာ လိုအပ်ပါသည်။ အင်တာနက်တွင်ရှိသော အခြားကွန်ပျူတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင်၊ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးအား ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ရန် အဆိုပါလိပ်စာအား အသုံးပြုပါသည်။ သင်သည် www.wavemoney.com.mm နှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်သည့်အချိန်တွင် သင်၏ IP – လိပ်စာ ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါသည်။ တောင်းဆိုသော အချက်အလက်များအား မှန်ကန်သည့်လက်ခံရရှိသူထံ ပေးပို့ရန် IP – လိပ်စာအား အသုံးပြုပါသည်။ Wave Money သည် သင်ချန်ရစ်ခဲ့သည့် အီလက်ထရောနစ်သဲလွန်စများကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ပါ။ Wave Money သည် ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်စာမျက်နှာထဲသို့ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် အချိန်ကာလအား မှတ်တမ်းထားရှိသော်လည်း သင်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံပြောကြားရလျှင် Wave Money သည် အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များအား အင်တာနက်စာမျက်နှာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အဆင့်မြှ င့်တင်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခု ဖြစ်လာစေပါသည်။