သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ Digital Gamification အားအသုံးျပဳျခင္း

February 3, 2017

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - UNCDF ႏွင့္ Wave Money တုိ႔အၾကား သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအခမ္းအနားအား UNDP (the United Nations Development Program) ႏွင့္ DFAT (the Australian Department of Foreign Affairs and Trade) မွ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ UNCDF SHIFT Challenge Fund Second Window ၏ ေအာင္ျမင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money စီမံကိန္းအား အေျခခံ ထားပါသည္။ UNCDF ၏ Expanding Financial Access (EFA) Myanmar Programme ႏွင္႕ DFAT မွ အဓိက ပံ့ပုိးထားေသာ SHIFT’s Challenge Fund Second Window မွ အျခားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ Wave Money စီမံကိန္းအတြက္ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လက္မွတ္ကို Wave Money တရားဝင္ရရွိ

November 9, 2016

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္၊ ၂၀၁၆- Wave Money သည္ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္အရ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈတရားဝင္လက္မွတ္ကို ယေန႔ Central Bank မွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းအသစ္သည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ကိုလည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားေသာလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုရရွိခဲ့ေသာ တရားဝင္လက္မွတ္အရ Wave Money သည္ Central Bank မွေပးအပ္သည့္ non-banking financial institution (ဘဏ္မဟုတ္ေသာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း) တစ္ခု ရပ္တည္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ Wave Money ေရာက္လာပါၿပီ

November 9, 2016

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၉ ရက္ေန႔ - Wave Money ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႔နယ္ေပါင္း (၁၆၀) တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၄၀၀၀)ထားရွိၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ Wave Money သည္ ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ပထမဆံုး မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ရ ရွိခဲ့သည္။

Why mobile financial services matter for Myanmar

May 7, 2016

The government of Myanmar has an ambitious target for financial inclusion, with a goal of reaching 40 percent...

Telenor and Yoma Bank test mobile money service

May 7, 2016

A joint venture between Yoma Bank and Telenor Myanmar for mobile financial services has begun commercial testing.