သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

Wave Money မွ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈဆုတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးရရွိ

February 1, 2019

မၾကာေသးမီက စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ Central Banking FinTech RegTech Global Awards 2018 အခမ္းအနား၌ ‘Best Technology Solution for Financial Inclusion’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Wave Money မွ ဆုခ်ီီးျမင့္ျခင္းခံရသည္။

Wave Money မွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈတို႕အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ

November 19, 2018

KPMG ၏ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း Fintech ကုမၸဏီ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေဆာင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Wave Money မွ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ Wave Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လိုင္စင္ရ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခုလို ကမၻာ့ထိ္ပ္တန္း စာရင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါဝင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေဟာင္း အျငိမ္းစားမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ အေျချပဳ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ Wave Money တို ့ပူးေပါင္း

February 14, 2018

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၈။ ။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေဟာင္း အျငိမ္းစားမ်ား ပင္စင္လာေရာက္ ထုတ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူ Wave Money က ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ ၌ လစဥ္ပင္စင္သြားေရာက္ထုတ္ယူစရာမလိုေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ေနရာ မေရြး နီးစပ္ရာ Wave Money ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ပင္စင္လစာထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲဘဏ္တြင္ ပင္စင္ထုတ္ယူလ်က္ရွိသည့္ ပင္စင္စားမ်ား သာလ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ေနာက္လမ်ားတြင္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ပင္စင္ထုတ္ယူလ်က္ရွိၾကေသာ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာထုတ္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Wave Money က တစ္ေန႔လွ်င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈႏႈန္း ငါးသိန္းက်ပ္သို႔တိုးျမွင့္

December 12, 2017

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၇ ။ ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူ Wave Money က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈႏႈန္း ငါးသိန္းက်ပ္သို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေငြလႊဲႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ ပထမဆံုး မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ Wave Money မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား အၾကား လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ open API စတင္ မိတ္ဆက္

October 23, 2017

ျမန္မာျပည္၏ ေခတ္သစ္ ေငြေပးေခ်ျခင္းက႑ ပံုေဖာ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ cashless payments စနစ္ရရွိေစရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ Wave Money မွ အသစ္ ထပ္မံမိတ္ဆက္သည့္ Developer Portal ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအႏ႔ွံအျပားျပည္သူမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ၿပီးလြယ္ကူစြာ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သူ႕ကုိမဆုိ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ Wave Money က ဝန္ေဆာင္မႈေပး

September 21, 2017

Wave Money ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး ေငြပမာဏတစ္ေသာင္းက်ပ္အထိေငြလႊဲေျပာင္းရာတြင္ ေငြလႊဲခဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းအတြက္ ၄၀၀က်ပ္ကို သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထိုေငြလႊဲခ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား အသစ္ကုိ ယခုလစက္တင္ဘာ ၁ရက္မွစ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေငြပမာဏအနည္းငယ္ကုိ ဝန္ေဆာင္ခ သက္သာစြာျဖင့္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေငြလႊဲခ ဝန္ေဆာင္္မႈႏႈန္း ၄၀၀က်ပ္သည္အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဏ္အမ်ားစု၏ ေငြလႊဲခဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထက္ ပိုမိုသက္သာသျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပသက္သာစာ ေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈဆီသို႔ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသူ Mr BRAD JONES ကို WAVE MONEY ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တုိးျမွင့္ခဲ့

August 2, 2017

WAVE MONEY ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀,၀၀၀ ဦးေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ေအာင္ပန္းျမဳိ႕ စံေကာင္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္၊ Wave Money အဖဲြ႕သားမ်ား ႏွင့္အတူ Mr Brad Jones အား ေတြ႔ရစဥ္။

Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ Wave Money ႏွင့္ Grab ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

June 29, 2017

Wave Money ၏ e-wallet platform ႏွင့္ Grab ၏ ကုန္းလမ္းခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးအက္ပလီေကးရွင္းတုိ႔အားေပါင္းစပ္၍ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးသည္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကုိေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။