သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

GSMA Connected Women အစီအစဥ္တြင္ Wave Money မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ

May 9, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ GSMA Connected Women ၏ သႏၷိဌာန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

Wave Money မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိုဘိုင္းပင္စင္ဝန္ေဆာင္မႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

March 15, 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုုဘိုင္းေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံ့အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ ပင္စင္ေငြထုတ္ယူရာတြင္ ပိုမိုုလြယ္ကူသက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈဆိုုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကိုု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ မိုုဘိုုင္းပင္စင္ေငြေပးေခ်ေရးစနစ္မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိလာႏိုုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Wave Money မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ သာလြန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေန

February 25, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Wave Money မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳခံရမႈမ်ား အစရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Wave Money မွ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈဆုတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးရရွိ

February 1, 2019

မၾကာေသးမီက စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ Central Banking FinTech RegTech Global Awards 2018 အခမ္းအနား၌ ‘Best Technology Solution for Financial Inclusion’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Wave Money မွ ဆုခ်ီီးျမင့္ျခင္းခံရသည္။

Wave Money မွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈတို႕အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ

November 19, 2018

KPMG ၏ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း Fintech ကုမၸဏီ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေဆာင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Wave Money မွ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ Wave Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လိုင္စင္ရ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခုလို ကမၻာ့ထိ္ပ္တန္း စာရင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါဝင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေဟာင္း အျငိမ္းစားမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ အေျချပဳ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ Wave Money တို ့ပူးေပါင္း

February 14, 2018

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၈။ ။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေဟာင္း အျငိမ္းစားမ်ား ပင္စင္လာေရာက္ ထုတ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူ Wave Money က ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ ၌ လစဥ္ပင္စင္သြားေရာက္ထုတ္ယူစရာမလိုေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ေနရာ မေရြး နီးစပ္ရာ Wave Money ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ပင္စင္လစာထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲဘဏ္တြင္ ပင္စင္ထုတ္ယူလ်က္ရွိသည့္ ပင္စင္စားမ်ား သာလ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ေနာက္လမ်ားတြင္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ပင္စင္ထုတ္ယူလ်က္ရွိၾကေသာ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာထုတ္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Wave Money က တစ္ေန႔လွ်င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈႏႈန္း ငါးသိန္းက်ပ္သို႔တိုးျမွင့္

December 12, 2017

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၇ ။ ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ဦးေဆာင္သူ Wave Money က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈႏႈန္း ငါးသိန္းက်ပ္သို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေငြလႊဲႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ ပထမဆံုး မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ Wave Money မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား အၾကား လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ open API စတင္ မိတ္ဆက္

October 23, 2017

ျမန္မာျပည္၏ ေခတ္သစ္ ေငြေပးေခ်ျခင္းက႑ ပံုေဖာ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ cashless payments စနစ္ရရွိေစရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ Wave Money မွ အသစ္ ထပ္မံမိတ္ဆက္သည့္ Developer Portal ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။