သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

Wave Money မွ 2C2P ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အား မိတ္ဆက္

February 18, 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Wave Money မွ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ WavePay အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးရည္႐ြယ္ကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈကုမၸဏီျဖစ္သည့္ 2C2P ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri-La ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

Wave Money ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးက႑ဦးေဆာင္မႈကို ပိုမိုအေျခခိုင္ၿမဲေစခဲ့

January 10, 2020

ျမန္မာ့ထိပ္တန္း မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ တစ္ႏွစ္တာ ေငြလႊဲပမာဏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆.၄ ထရီလီယံႏွင့္အတူ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ဘဏၰာေရးက႑တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေငြလႊဲပမာဏ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ထရီလီယံထက္ သုံးဆေက်ာ္လြန္ ျမင့္မားခဲ့သည္။

Wave Money ႏွင့္ Flymya တို႔မွ လြယ္ကူ၊လ်င္ျမန္ေသာ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

December 5, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈတြင္ထိပ္တန္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားလက္မွတ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သော Flymya.com သည္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Wave Money ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ပညာရွင္ Mr. Charles Niehaus ႏွင့္ပူးပါင္းကာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနည္းပညာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အသိပညာျဖန္႔ေဝ

October 31, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနည္းပညာ (Interoperability) တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ ေစ်းကြက္အတြင္း အသိပညာမွ်ေဝေပးေရးအတြက္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Wave Money မွ ေငြေပးေခ်ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးက႑တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳပညာရွင္ျဖစ္သူ Mr. Charles Niehaus ေရးသားျပဳစုထားေသာ “Digital Financial Services Interoperability: An Overview of the Journey Ahead” အား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ခ်ျပလိုက္သည္။ ၎သည္အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္ရရွိေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္ဆန္ၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အတြက္ Wave Money ႏွင့္ METRO တို႔ပူးေပါင္း

October 2, 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးဝင္ေဆာင္မႈက႑ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လိုင္စင္ရကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ စားေသာက္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ METRO Wholesale ျမန္မာ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္ ေထာက္ပံ့မႈအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

Wave Money မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆု ဆြတ္ခူးရရွိ

September 30, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ၂၀၁၉ Global Retail Banking Innovation Awards ၌ အေကာင္းဆံုး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

Wave Money အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ ျမွင့္တင္ရန္ Wave Money ႏွင့္ ရိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

September 20, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးႏိုင္ရန္ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါပူးေပါင္းမႈမွတစ္ဆင့္ Wave Money ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ႐ိုးမဘဏ္မွ အာမခံစၥည္းမလိုအပ္ေသာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

Wave Money မွ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ေပးအပ္

August 27, 2019

“မြန္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Wave Money အေနနဲ႔ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈေတြက အမွန္တကယ္ အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြျဖစ္ေစမယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္သလို Wave Money အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူေတြအတြက္လည္း အစဥ္အၿမဲ ကူညီပံ့ပုိးရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု Wave Money ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Brad Jones မွ ေျပာၾကားသည္။