သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

Wave Money မွ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဥကၠၠ႒အျဖစ္ Hal Bosher အား ခန္႔အပ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာ

August 2, 2019

Wave Money (Digital Money Myanmar Limited) ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစု၊ First Myanmar Investments (FMI) ၊ Yoma Strategic Holdings ႏွင့္ ရိုးမဘဏ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Wave Money ၌ ဒါရိုက္တာရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ Mr. Hal Bosher ကို ကုမၸဏီဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၏ ဥကၠၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာလိုက္သည္။ Mr.Hal Bosher သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အဆိုပါရာထူးအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Wave Money သည္ ၂၀၁၉ ခ ုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိ

July 15, 2019

မန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း သိသာေသာ တိုးတက္မႈရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၂ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁၅ မီလီယံ) အား ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပမာဏ (ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္း) ထက္ သံုးဆေက်ာ္လြန္ေသာ တိုးတက္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Wave Money သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွဇြန္လအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ဒသမ ၆ ထရီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) တန္ဖိုးအား ေငြလႊဲအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

Wave Money ႏွင ့္ Oway မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြားေငြေပးေခ်မႈကို မိုဘိုင္းေငြေၾကးနည္းပညာျဖင့္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္

July 15, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကဏတြင္ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ထိပ္တန္းခရီးသြားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Owayတို႔မွ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ WavePay အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား၊ ကားလက္မွတ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွခရီးစဥ္မ်ား အား Oway ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးအတြင္း WavePay အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Oway ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ခရီးစဥ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူပါက ၅၀%အထိ ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

GSMA Connected Women အစီအစဥ္တြင္ Wave Money မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ

May 9, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ GSMA Connected Women ၏ သႏၷိဌာန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

Wave Money မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိုဘိုင္းပင္စင္ဝန္ေဆာင္မႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

March 15, 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုုဘိုင္းေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံ့အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ ပင္စင္ေငြထုတ္ယူရာတြင္ ပိုမိုုလြယ္ကူသက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ပင္စင္ေငြေပးေခ်မႈဆိုုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကိုု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ မိုုဘိုုင္းပင္စင္ေငြေပးေခ်ေရးစနစ္မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိလာႏိုုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Wave Money မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ သာလြန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေန

February 25, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Wave Money မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳခံရမႈမ်ား အစရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Wave Money မွ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈဆုတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးရရွိ

February 1, 2019

မၾကာေသးမီက စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ Central Banking FinTech RegTech Global Awards 2018 အခမ္းအနား၌ ‘Best Technology Solution for Financial Inclusion’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Wave Money မွ ဆုခ်ီီးျမင့္ျခင္းခံရသည္။

Wave Money မွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈတို႕အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ

November 19, 2018

KPMG ၏ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း Fintech ကုမၸဏီ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေဆာင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Wave Money မွ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ Wave Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လိုင္စင္ရ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခုလို ကမၻာ့ထိ္ပ္တန္း စာရင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါဝင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။