သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

Wave Money နှင ့် Oway မိတ့်ဖက့်ပ ူးပပေါင့်ူးမှုမှတစ့်ဆင ့် ခရ ူးသွောူးပငွေပပူးပချေမှုကိို မိိုဘိိုင့်ူးပငွေပ ကူးနည့်ူးပညာဖဖင ့် လျေင့်ဖမန့်လွေယ့်က စွော ပဆာင့်ရွေက့်နိိုင့်မည့်ဖဖစ့်

July 15, 2019

ပမေ့်မြောနှိ င့်င ၏ မှိ ဘှိ င့်ုံးနငွန ုံးဝေ့်နဆြောင့်မှု ဏ္ဍတွင့် ထှိြ့်တေ့်ုံး မပဏ တစ့်ခ ပြစ့်နသြော Wave Money နှင ့် ထှိြ့်တေ့်ုံးခရ ုံးသွြောုံးနှင ့် သယ့်ယူြှိ နဆြောင့်နရုံး မပဏ တစ့်ခ ပြစ့်နသြော Oway တှိ မှ ခရ ုံးသွြောုံးေြောပခင့်ုံးနှင ့်ဆှိ င့်နသြော နငွနြုံးနခ မှုမ ြောုံး ြှိ မှိ ေွယ့် ူပြ ုံး စှိတ့်ခ မှုရှှိနစရေ့် ေည့်ုံးဗ ျူဟြော မှိတ့်ြ ့်ြူုံးနြါင့်ုံးနဆြောင့်ရွ ့်မှု ှိ အန ြောင့်အထည့်နြြော့်ခ ြါသည့်။ WavePay အသ ုံးပြြုသူမ ြောုံးအနေပြင ့် နေယြောဉ်ေ ့်မှတ့်မ ြောုံး၊ ြောုံးေ ့်မှတ့်မ ြောုံး၊ ဟှိ တယ့်က ှိြုတင့်စြောရင့်ုံးနြုံးမှုမ ြောုံးနှင ့် မဘြောတစ့်ဝှမ့်ုံးမှခရ ုံးစဉ်မ ြောုံး အြောုံး Oway ဝ ့်ဘ့်ဆှိ ့်မှတဆင ့် ေွယ့် ူေ င့်ပမေ့်စွြောပြင ့် ဝယ့်ယူနှိ င့်မည့်ပြစ့်သည့်။ အဆှိ ြါ ြူုံးနြါင့်ုံးနဆြောင့်ရွ ့်မှုနှင ့်အတူ ဇူေှိ င့်ေ ၁၁ ရ ့်နေ မှစ၍ သတ့်မှတ့်ထြောုံးနသြောတေ့်ြှိ ုံးအတွင့်ုံး WavePay အသ ုံးပြြုသူမ ြောုံးအနေပြင ့် Oway ဝ ့်ဘ့်ဆှိ ့်မှတစ့်ဆင ့် ပြည့်တွင့်ုံးနေန ြောင့်ုံးေှိ င့်ုံး ခရ ုံးစဉ်မ ြောုံးအြောုံး က ှိြုတင့်ဝယ့်ယူြါ ၅၀%အထှိ နေ ြော နစ ုံး ရရှှိမည့်ပြစ့်သည့်။

နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်း အငြိမ်းစားများအတွက် မိုဘိုင်းလ် အခြေပြု ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ရန် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် Wave Money တို ့ပူးပေါင်း

February 14, 2018

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၈။ ။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်း အငြိမ်းစားများ ပင်စင်လာရောက် ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန် မြန်မာနို်င်ငံ၏ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်သူ Wave Money က ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ ၌ လစဉ်ပင်စင်သွားရောက်ထုတ်ယူစရာမလိုတော့ဘဲ အချိန်နေရာ မရွေး နီးစပ်ရာ Wave Money ဆိုင်ခွဲများတွင် ပင်စင်လစာထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲဘဏ်တွင် ပင်စင်ထုတ်ယူလျက်ရှိသည့် ပင်စင်စားများ သာလျင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး နောက်လများတွင် အခြားသော မြို့နယ်များရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများတွင် ပင်စင်ထုတ်ယူလျက်ရှိကြသော ပင်စင်စားများအတွက် ပင်စင်လစာထုတ်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးချဲ့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Wave Money က တစ်နေ့လျှင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း ငါးသိန်းကျပ်သို့တိုးမြှင့်

December 12, 2017

ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် ၂၀၁၇ ။ ။ မြန်မာနို်င်ငံ၏ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်သူ Wave Money က မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တစ်နေ့လျှင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း ငါးသိန်းကျပ်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုလို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာ အသုံးပြုသူများ၏ တောင်းဆိုချက်များ နှင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး ၊လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ငွေလွှဲနှုန်းထား ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်ရှိ ပထမဆုံး မိုဘိုင်း ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နေသည့် Wave Money မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အသုံးပြုသူများ အကြား လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက် open API စတင် မိတ်ဆက်

October 23, 2017

မြန်မာပြည်၏ ခေတ်သစ် ငွေပေးချေခြင်းကဏ္ဍ ပုံဖော် နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် cashless payments စနစ်ရရှိစေရန် ဒီဂျစ်တယ် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နေသည့် Wave Money မှ အသစ် ထပ်မံမိတ်ဆက်သည့် Developer Portal ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနှ့ံအပြားပြည်သူများ လုံခြုံစိတ်ချပြီးလွယ်ကူစွာ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သူ့ကိုမဆို ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် Wave Money က ဝန်ဆောင်မှုပေး

September 21, 2017

Wave Money ဖြင့် အနိမ့်ဆုံး ငွေပမာဏတစ်သောင်းကျပ်အထိငွေလွှဲပြောင်းရာတွင် ငွေလွှဲခဝန်ဆောင်မှုနှုန်းအတွက် ၄၀၀ကျပ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထိုငွေလွှဲခ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား အသစ်ကို ယခုလစက်တင်ဘာ ၁ရက်မှစ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည့်အတွက် ငွေပမာဏအနည်းငယ်ကို ဝန်ဆောင်ခ သက်သာစွာဖြင့် လွှဲပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းငွေလွှဲခ ဝန်ဆောင််မှုနှုန်း ၄၀၀ကျပ်သည်အချို့သောဘဏ်အများစု၏ ငွေလွှဲခဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထက် ပိုမိုသက်သာသဖြင့် အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေသက်သာစာ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုဆီသို့ ဦးဆောင်လျက်ရှိသူ Mr BRAD JONES ကို WAVE MONEY ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် အဖြစ် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခဲ့

August 2, 2017

WAVE MONEY ကိုယ်စားလှယ် ၁၀,၀၀၀ ဦးမြောက် ဖြစ်သော အောင်ပန်းမြို့ စံကောင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပိုင်ရှင်၊ Wave Money အဖွဲ့သားများ နှင့်အတူ Mr Brad Jones အား တွေ့ရစဉ်။

Grab ယာဉ်မောင်းများနှင့် အသုံးပြုသူမိတ်ဆွေများအတွက် အဆင်ပြေသည့် ငွေပေးချေမှုစနစ် ထောက်ပံ့ပေးရန် Wave Money နှင့် Grab ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

June 29, 2017

Wave Money ၏ e-wallet platform နှင့် Grab ၏ ကုန်းလမ်းခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတို့အားပေါင်းစပ်၍ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်စေရန်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအထောက်အပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအသိပညာများတိုးတက်လာစေရေးအတွက် Digital Gamification အားအသုံးပြုခြင်း

February 3, 2017

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ - UNCDF နှင့် Wave Money တို့အကြား သဘောတူညီမှုစာချုပ်အား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ၄င်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအား UNDP (the United Nations Development Program) နှင့် DFAT (the Australian Department of Foreign Affairs and Trade) မှ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤပူးပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်သည် UNCDF SHIFT Challenge Fund Second Window ၏ အောင်မြင်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Wave Money စီမံကိန်းအား အခြေခံ ထားပါသည်။ UNCDF ၏ Expanding Financial Access (EFA) Myanmar Programme နှင့် DFAT မှ အဓိက ပံ့ပိုးထားသော SHIFT’s Challenge Fund Second Window မှ အခြားငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ Wave Money စီမံကိန်းအတွက် အဓိကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအား ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။