သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

Wave Money မှ 2C2P နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကာ လွယ်ကူလျင်မြန်သော ငွေပေးချေမှုစနစ်အား မိတ်ဆက်

February 18, 2020

မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Wave Money မှ နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ WavePay အသုံးပြုသူများအတွက် လွယ်ကူလျင်မြန်သော ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးရည်ရွယ်ကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် 2C2P နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ Sule Shangri-La ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။

Wave Money ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့သော အောင်မြင်မှုရလဒ်များသည် မိုဘိုင်းလ် ငွေကြေးကဏ္ဍဦးဆောင်မှုကို ပိုမိုအခြေခိုင်မြဲစေခဲ့

January 10, 2020

မြန်မာ့ထိပ်တန်း မိုဘိုင်းလ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Wave Money သည် တစ်နှစ်တာ ငွေလွှဲပမာဏ မြန်မာကျပ်ငွေ ၆.၄ ထရီလီယံနှင့်အတူ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကို အောင်မြင်တိုးတက်မှုများစွာြဖင့် မြန်မာ့ဘဏ္ဏာရေးကဏ္ဍတွင် မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုငွေလွှဲပမာဏ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ရရှိခဲ့သော ပမာဏဖြစ်သည့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂ ထရီလီယံထက် သုံးဆကျော်လွန် မြင့်မားခဲ့သည်။

Wave Money နှင့် FlyMya တို့မှ လွယ်ကူ၊ လျင်မြန်သော ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများပံ့ပိုးပေးရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

December 5, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှုတွင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Wave Money နှင့် ပြည်တွင်းခရီးသွားလက်မှတ်များ၊ ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော FlyMya.com သည် လွယ်ကူလျင်မြန်သော ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။

Wave Money နှင ့် Oway မိတ့်ဖက့်ပ ူးပပေါင့်ူးမှုမှတစ့်ဆင ့် ခရ ူးသွောူးပငွေပပူးပချေမှုကိို မိိုဘိိုင့်ူးပငွေပ ကူးနည့်ူးပညာဖဖင ့် လျေင့်ဖမန့်လွေယ့်က စွော ပဆာင့်ရွေက့်နိိုင့်မည့်ဖဖစ့်

July 15, 2019

ပမေ့်မြောနှိ င့်င ၏ မှိ ဘှိ င့်ုံးနငွန ုံးဝေ့်နဆြောင့်မှု ဏ္ဍတွင့် ထှိြ့်တေ့်ုံး မပဏ တစ့်ခ ပြစ့်နသြော Wave Money နှင ့် ထှိြ့်တေ့်ုံးခရ ုံးသွြောုံးနှင ့် သယ့်ယူြှိ နဆြောင့်နရုံး မပဏ တစ့်ခ ပြစ့်နသြော Oway တှိ မှ ခရ ုံးသွြောုံးေြောပခင့်ုံးနှင ့်ဆှိ င့်နသြော နငွနြုံးနခ မှုမ ြောုံး ြှိ မှိ ေွယ့် ူပြ ုံး စှိတ့်ခ မှုရှှိနစရေ့် ေည့်ုံးဗ ျူဟြော မှိတ့်ြ ့်ြူုံးနြါင့်ုံးနဆြောင့်ရွ ့်မှု ှိ အန ြောင့်အထည့်နြြော့်ခ ြါသည့်။ WavePay အသ ုံးပြြုသူမ ြောုံးအနေပြင ့် နေယြောဉ်ေ ့်မှတ့်မ ြောုံး၊ ြောုံးေ ့်မှတ့်မ ြောုံး၊ ဟှိ တယ့်က ှိြုတင့်စြောရင့်ုံးနြုံးမှုမ ြောုံးနှင ့် မဘြောတစ့်ဝှမ့်ုံးမှခရ ုံးစဉ်မ ြောုံး အြောုံး Oway ဝ ့်ဘ့်ဆှိ ့်မှတဆင ့် ေွယ့် ူေ င့်ပမေ့်စွြောပြင ့် ဝယ့်ယူနှိ င့်မည့်ပြစ့်သည့်။ အဆှိ ြါ ြူုံးနြါင့်ုံးနဆြောင့်ရွ ့်မှုနှင ့်အတူ ဇူေှိ င့်ေ ၁၁ ရ ့်နေ မှစ၍ သတ့်မှတ့်ထြောုံးနသြောတေ့်ြှိ ုံးအတွင့်ုံး WavePay အသ ုံးပြြုသူမ ြောုံးအနေပြင ့် Oway ဝ ့်ဘ့်ဆှိ ့်မှတစ့်ဆင ့် ပြည့်တွင့်ုံးနေန ြောင့်ုံးေှိ င့်ုံး ခရ ုံးစဉ်မ ြောုံးအြောုံး က ှိြုတင့်ဝယ့်ယူြါ ၅၀%အထှိ နေ ြော နစ ုံး ရရှှိမည့်ပြစ့်သည့်။

နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်း အငြိမ်းစားများအတွက် မိုဘိုင်းလ် အခြေပြု ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ရန် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် Wave Money တို ့ပူးပေါင်း

February 14, 2018

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၈။ ။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်း အငြိမ်းစားများ ပင်စင်လာရောက် ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန် မြန်မာနို်င်ငံ၏ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်သူ Wave Money က ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ ၌ လစဉ်ပင်စင်သွားရောက်ထုတ်ယူစရာမလိုတော့ဘဲ အချိန်နေရာ မရွေး နီးစပ်ရာ Wave Money ဆိုင်ခွဲများတွင် ပင်စင်လစာထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲဘဏ်တွင် ပင်စင်ထုတ်ယူလျက်ရှိသည့် ပင်စင်စားများ သာလျင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး နောက်လများတွင် အခြားသော မြို့နယ်များရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများတွင် ပင်စင်ထုတ်ယူလျက်ရှိကြသော ပင်စင်စားများအတွက် ပင်စင်လစာထုတ်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးချဲ့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Wave Money က တစ်နေ့လျှင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း ငါးသိန်းကျပ်သို့တိုးမြှင့်

December 12, 2017

ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် ၂၀၁၇ ။ ။ မြန်မာနို်င်ငံ၏ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်သူ Wave Money က မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တစ်နေ့လျှင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း ငါးသိန်းကျပ်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုလို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာ အသုံးပြုသူများ၏ တောင်းဆိုချက်များ နှင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး ၊လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ငွေလွှဲနှုန်းထား ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်ရှိ ပထမဆုံး မိုဘိုင်း ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နေသည့် Wave Money မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အသုံးပြုသူများ အကြား လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက် open API စတင် မိတ်ဆက်

October 23, 2017

မြန်မာပြည်၏ ခေတ်သစ် ငွေပေးချေခြင်းကဏ္ဍ ပုံဖော် နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် cashless payments စနစ်ရရှိစေရန် ဒီဂျစ်တယ် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နေသည့် Wave Money မှ အသစ် ထပ်မံမိတ်ဆက်သည့် Developer Portal ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနှ့ံအပြားပြည်သူများ လုံခြုံစိတ်ချပြီးလွယ်ကူစွာ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သူ့ကိုမဆို ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် Wave Money က ဝန်ဆောင်မှုပေး

September 21, 2017

Wave Money ဖြင့် အနိမ့်ဆုံး ငွေပမာဏတစ်သောင်းကျပ်အထိငွေလွှဲပြောင်းရာတွင် ငွေလွှဲခဝန်ဆောင်မှုနှုန်းအတွက် ၄၀၀ကျပ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထိုငွေလွှဲခ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား အသစ်ကို ယခုလစက်တင်ဘာ ၁ရက်မှစ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည့်အတွက် ငွေပမာဏအနည်းငယ်ကို ဝန်ဆောင်ခ သက်သာစွာဖြင့် လွှဲပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းငွေလွှဲခ ဝန်ဆောင််မှုနှုန်း ၄၀၀ကျပ်သည်အချို့သောဘဏ်အများစု၏ ငွေလွှဲခဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထက် ပိုမိုသက်သာသဖြင့် အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေသက်သာစာ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။