သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္အကူအညီ

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ Call Center ကိုတစ္ပတ္လၽွင္ ၇ ရက္၊တစ္ရက္လၽွင္၂၄နာရီဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

တယ္လီေနာနံပါတ္မ်ားမွ

 900 သို႔ ေခၚဆိုပါ။

တယ္လီေနာမဟုတ္ေသာနံပါတ္မ်ားမွ

097 9000 9000 သို႔ေခၚဆိုပါ

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္အကူအညီ

 

ကၽြန္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ (ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)
အတြက္မိတ္ဖက္ Channel
ကိုတစ္ပတ္လၽွင္ ၇ ရက္၊တစ္ရက္လၽွင္၂၄နာရီဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

 တယ္လီေနာနံပါတ္မ်ားမွ 700 သို႔ ေခၚဆိုပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

သင့္စိတ္တိုင္းက်ေမးၿမန္းႏိုင္ပါတယ္

အမည္ (ၿဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္)

အီးေမးလ္လိပ္စာ (ၿဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္)

ေၾကာင္းအရာ