သုံးစွဲသူများအတွက်အကူအညီ

ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center ကိုတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊တစ်ရက်လျှင်၂၄နာရီဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

တယ်လီနောနံပါတ်များမှ

900 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

တယ်လီနောမဟုတ်သောနံပါတ်များမှ

097 9000 9000 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များအတွက်အကူအညီ

 

ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်
(ဖြန့်ချီသူများ/ကိုယ်စားလှယ်များ)
အတွက်မိတ်ဖက် Channel
ကိုတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊တစ်ရက်လျှင်၂၄နာရီဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

တယ်လီနောနံပါတ်များမှ 700 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

သင့်စိတ်တိုင်းကျမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

အမည် (ဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်)

အီးမေးလ်လိပ်စာ (ဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်)

ကြောင်းအရာ