ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

အေထြေထြ

နီးစပ္ရာ Wave ဆိုင္မွတစ္ဆင္႕ မည္သူမဆိုေငြလႊဲႏိုင္ပါတယ္။

Telenor အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႕ လြယ္ကူစြာ Wave အေကာင္႕ဖြင္႕ႏုိင္ျပီး အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး မိမိမိုဘိုင္းဖုန္းမွ ေငြလႊဲႏိုင္ပါတယ္။

Wave ဆုိင္မွ ေငြလႊဲျခင္း

အနီးဆံုးမည္သည္႕ Wave ဆိုင္မွာမဆုိ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ႏွင္႕ အနီးဆံုးဆိုင္

ေငြလႊဲဖုိ႕ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား ႏွင္႕ မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္တို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေငြလက္ခံဖုိ႕ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား၊ လုပ္ငန္းစဥ္အမွတ္ ႏွင္႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေငြထုတ္နံပါတ္တို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္ေငြထုတ္နံပါတ္ ၆ လံုးရွိပါတယ္။

Wave အေကာင္႕ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

ကိုယ္တိုင္ Wave အေကာင္႕ မွတ္ပံုတင္နည္းမ်ားမွာ –

  • Wave Money App ကို Play Store ly/waveplay(သုိ႕မဟုတ္) bit.ly/waveapk1 မွ download ရယူျခင္း
  • *901# သို႕ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း
  • Wave ဆိုင္ကိုယ္စားလွယ္ထံ သြားေရာက္ျခင္း
  • 901 သုိ႕ “JOIN” ဟု SMS ပို႕ျခင္း
  • IVR 900 သုိ႕ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္႕ဖြင္႕ျပီးျပီးခ်င္း စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါျပီ။

လႊဲႏုိင္ပါတယ္။ ေငြလႊဲသူမွ Wave အေကာင္႕ကို အသံုးျပဳျပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေငြထုတ္နံပါတ္ျပဳလုပ္ကာ ေငြလက္ခံသူအားအသိေပးလုိက္သည္ႏွင္႕ မည္သည္႕ Wave ဆိုင္တြင္မဆို ေငြသြားေရာက္လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။

လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ေငြလက္ခံသူရဲ႕ Wave အေကာင္႕သုိ႕ မည္သူမဆို Wave ဆိုင္မွတစ္ဆင္႕ ေငြလႊဲႏုိင္ပါတယ္။

Customer helpline သုိ႕ ဖုန္းေခၚဆိုရပါမယ္။

SMS ဘာသာစကားေျပာင္းလဲဖုိ႕ ေအာက္ပါအဆင္႕မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္ –

  • 900 သုိ႕ ဖုန္းေခၚဆိုပါ
  • Wave အေကာင္႕ ဘာသာစကားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ 5 ကိုႏွိပ္ပါ
  • PIN နံပါတ္ ၄ လံုးထည္႕ပါ
  • ျမန္မာဘာသာစကားအတြက္ 1 ကိုႏွိပ္ပါ (သုိ႕မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတြက္ 2 ကိုႏွိပ္ပါ

ဘာသာစကားေျပာင္းလဲျပီးသည္ႏွင္႕ Wave အေကာင္႕ႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ SMS မ်ားအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာဘာသာျဖင္႕ ရရွိပါမယ္။

သိရွိလိုသည္မ်ားကို

ရွာမေတြ႕ခဲ႕လွ်င္