အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား

brad

Brad Jones

CEO

Brad Jones သည္ Wave Money ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ Brad သည္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းအပါအဝင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး၊ မုိဘုိင္းေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းအပုိင္းမ်ားတြင္ အထူးျပဳ လုပ္ကုိင္လာသူျဖစ္သည္။

[ultimate_spacer height=”39″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
htd_IMG_5395

Sereyvuthy Nuon

CFO

Mr. Prasoon Sinha သည္ Wave Money ၏ ဘ႑ာေရး အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ Prasoon သည္ Telecom ေလာက၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ …

[ultimate_spacer height=”8″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
htd_IMG_5545

Stephen Swan

Head of Product & Digital

Stephen သည္ Wave Money ၏ Product မ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေဆာင္မႈမ်ား၏ ဌာနမွဴး ျဖစ္သည္။ Stephen သည္ ယူေကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ …

[ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
arvinder

Arvinder Singh Grewal

Head of Operations & Customer Services

Arvinder သည္ Wave Money ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုမ်ားႏွင္႕ သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မွုေပးျခင္းအပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည္။…

[ultimate_spacer height=”8″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
u-kyaw-than-aung

U Kyaw Than Aung

Head of Strategic Partnership

ဦးေက်ာ္သန္းေအာင္သည္ ရိုးမဘဏ္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၀င္ေရာက္ခဲ႕ျပီး ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ခြဲတည္ေထာင္မွုအပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္သူေနရာရရွိခဲ႕ျပီး …

[ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
htd_IMG_5544

Susan Mbogo

Head of Marketing

Susan သည္ Wave Money ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ Channels မ်ားမွ တဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ …

[ultimate_spacer height=”8″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
justin

Justin Hadgkiss

Head of Technology and Commercial

Justin သည္ Wave Money တြင္ နည္းပညာ platform လုပ္ေဆာင္မွုစြမ္းရည္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင္႕ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအပိုင္းတို႕အျပင္ …

[ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
htd_DSC01342

Michael Hall

Head of Human Resources

Michael သည္ Wave Money ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဌာနမွဴး ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအတြင္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ   နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အေသြး တိုးတက္ေရးမ်ား …

[ultimate_spacer height=”8″ height_on_tabs=”5″ height_on_tabs_portrait=”5″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”15″ height_on_tabs_portrait=”15″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]