ကၽြန္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

WAVE MONEY ၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

wm-logo

Wave Money သည္တယ္လီေနာႏွင့္ရိုးမဘဏ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လြယ္ကူ၊လုံျခဳံ၊အဆင္ေၿပ ၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရွိေသာကိုယ္စားလွယ္ကြန္ရက္သို႔မဟုတ္သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းရွိ Wave အေကာင့္ တို႔မွတဆင့္သုံးစြဲနိုင္ေသာမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

telenor_logo

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွရွိ အသုံးျပဳသူ သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ကို မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္းေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာအုပ္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက http://www.telenor.com တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။

yoma_logo

ရိုးမဘဏ္သည္ဦးေဆာင္ေနေသာထိပ္တန္းပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၁၉၉၃ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္လည္ပတ္ခဲ့ကာ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိဘဏ္ခြဲေပါင္း၅၇ခုတြင္ဝန္ထမ္းေပါင္း၂,၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိသည္။ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက http://www.yomabank.com တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။

fisherman

ရည္မွန္းခ်က္ (Our Vision)

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို၎တို႔အႏွစ္သက္ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ေငြကိုစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိရန္လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္လူေနမွုဘဝမ်ားကိုစြမ္းအားျမႇင့္တင္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Our Mission)

က်ယ္ျပန္႔ေသာကိုယ္စားလွယ္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္အ
လြယ္တကူသုံးစြဲနိုင္ေသာမိုဘိုင္း
ဖုန္းမ်ားျဖင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ရိုးရွင္းေသာ၊
ေစ်းႏွုန္းသက္သာေသာအားကိုးအားထားျပဳနိုင္သည့္
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

happy-woman
happy-woman

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Our Mission)

က်ယ္ျပန္႔ေသာကိုယ္စားလွယ္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္အ
လြယ္တကူသုံးစြဲနိုင္ေသာမိုဘိုင္း
ဖုန္းမ်ားျဖင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ရိုးရွင္းေသာ၊
ေစ်းႏွုန္းသက္သာေသာအားကိုးအားထားျပဳနိုင္သည့္
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

happy-man

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ကတိစကား (Our Promise)

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ Wave Money တစ္ခုတည္းကသာသင့္ကိုလ်င္ျမန္၊လုံျခဳံ၊အဆင္ေျပစြာ ေငြလႊဲေျပာင္းေစနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးပုံမွန္ေငြလႊဲမွုပုံစံမ်ားေၾကာင့္ၾကန္႔ၾကာရျခင္းကိုကင္းေဝးေစရန္